REKLAMA

MPAY S.A.: Zawarcie umów objęcia akcji Spółki na okaziciela serii N oraz zamknięcie oferty prywatnej tych akcji

2021-06-29 20:37
publikacja
2021-06-29 20:37
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 38 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-29
Skrócona nazwa emitenta
MPAY S.A.
Temat
Zawarcie umów objęcia akcji Spółki na okaziciela serii N oraz zamknięcie oferty prywatnej tych akcji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172708 („Spółka”), niniejszym informuje, iż Spółka zawarła umowy objęcia akcji zwykłych nowej emisji na okaziciela serii N („Akcje Serii N”), emitowanych na podstawie uchwały Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, o kwotę 187.256,10 złotych (słownie: sto osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć i 10/100 złotych.
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zostało dokonane poprzez emisję 1.248.374 (słownie: jeden milion dwieście czterdzieści osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii N, o wartości nominalnej 0,15 złotych (słownie: piętnaście groszy) każda, które zostały objęte w drodze subskrypcji prywatnej.
Wszystkie Akcje Serii N zostały objęte przez łącznie 9 inwestorów po jednostkowej cenie emisyjnej w wysokości 0,74 złotych (słownie: siedemdziesiąt cztery grosze) tj. łącznej cenie emisyjnej wynoszącej 923.796,76 złotych (słownie: dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt sześć i 76/100 złotych).
W okresie do dnia 29 czerwca 2021 r. inwestorzy, którzy zawarli ze Spółką wspomniane powyżej umowy objęcia Akcji Serii N, wnieśli w całości przypadające na te papiery wkłady pieniężne na podwyższony kapitał zakładowy Spółki.
Z uwagi na fakt, iż wszystkie możliwe do wyemitowania na podstawie uchwały Zarządu akcje Spółki zostały objęte, z dniem 29 czerwca 2021 r. zamknięto ofertę prywatną Akcji Serii N.


Podstawa prawna: 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-29 Andrzej Basiak Prezes Zarządu
2021-06-29 Daniel Ścigała Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać nawet 420 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać nawet 420 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki