REKLAMA

MPAY S.A.: Zawarcie porozumienia pomiędzy nowym inwestorem a dotychczasowymi akcjonariuszami

2021-06-17 17:01
publikacja
2021-06-17 17:01
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-17
Skrócona nazwa emitenta
MPAY S.A.
Temat
Zawarcie porozumienia pomiędzy nowym inwestorem a dotychczasowymi akcjonariuszami
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172708 („Spółka”) niniejszym informuje, że powziął informację, iż w dniu 15 czerwca 2021 r. inwestor obejmujący akcje w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, w ramach oferty zamkniętej zgodnie z raportem nr 22/2021, tj. Stichting Legal Owner Solution One z siedzibą w Amsterdamie, ul. Kingsfordweg 151, 1043 GR Amsterdam, wpisany do rejestru (KvK) pod numerem 72410442 oraz posiadający numer identyfikacyjny RSIN: 859101289 oraz Mobilia Asset Management B.V. z siedzibą w Amsterdamie, ul. Herengeracht 282, 1016 BX Amsterdam, zarejestrowana pod numerem 72735228, działający łącznie w imieniu funduszu Solution One, utworzonego i działającego zgodnie z prawem holenderskim, jako właściciel prawny aktywów i pasywów oraz zarządzający („Solution One”), a także dotychczasowi akcjonariusze Spółki, tj. Grupa „LEW” S.A. z siedzibą w Częstochowie („Grupa Lew”), US.EN.EKO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („US.EN.EKO”), Pan Andrzej Basiak („Andrzej Basiak”) oraz Pani Barbara Basiak („Barbara Basiak”) zawarli porozumienie w przedmiocie zmiany Term Sheet z dnia 28 kwietnia 2021 r. („Umowa”) stanowiące, że:

1. Grupa Lew, US.EN.EKO, Andrzej Basiak oraz Barbara Basiak, w okresie 18 miesięcy od dnia podpisania Umowy lub do dnia przydziału akcji oferowanych w ramach pierwszej oferty publicznej („IPO”) na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych S.A. („GPW”) zobowiązują się, że nie będą rozporządzać posiadanymi przez siebie akcjami Spółki, bez uprzedniej pisemnej zgody Solution One, poza wyjątkami określonymi w Umowie;
2. Grupa Lew, US.EN.EKO, Andrzej Basiak oraz Barbara Basiak, w okresie 18 miesięcy od dnia podpisania Umowy lub do dnia przydziału akcji oferowanych w ramach IPO, z uwzględnieniem pozostałych postanowień Umowy, bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Solution One zobowiązują się do niepodejmowania działań bądź czynności związanych z posiadanymi przez siebie akcjami Spółki, mających na celu m.in. rozwodnienie akcji, poza wyjątkami określonymi w Umowie;
3. Grupa Lew, US.EN.EKO, Andrzej Basiak oraz Barbara Basiak i Solution One, każdy w ramach swoich możliwości i kompetencji korporacyjnych zobowiązują się do:
a. podejmowania wszelkich niezbędnych czynności prawnych oraz faktycznych celem wprowadzenia Spółki na Główny Rynek GPW w najkrótszym możliwym czasie, bez zbędnej zwłoki, przy czym strony te deklarują, że wprowadzenie Spółki na Główny Rynek GPW powinno nastąpić w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy;
b. powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki osoby wskazanej przez Solution One, w terminie do 30.06.2021 r. oraz do nieodwoływania tej osoby przez cały okres dopóki Solution One jest akcjonariuszem Spółki;
4. Andrzej Basiak deklaruje, że jego intencją jest poszerzenie składu Zarządu Spółki, o co najmniej jedną osobę, która w razie potrzeby będzie gotowa do przejęcia funkcji samodzielnego członka Zarządu Spółki;
5. W przypadku naruszenia przez Grupę Lew, US.EN.EKO, Andrzeja Basiak oraz Barbarę Basiak zobowiązań wskazanych w Umowie, Solution One ma prawo do żądania od strony, która dopuściła się naruszenia zapłaty kary umownej.

Informacje na temat kolejnych etapów realizowania Umowy Spółka będzie przekazywała w formie raportów bieżących zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zarząd Spółki zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż potencjalnie może mieć ona istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-17 Andrzej Basiak Prezes Zarządu
2021-06-17 Daniel Ścigała Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki