REKLAMA

MPAY S.A.: Przyjęcie przez Zarząd Spółki zasad przeprowadzenia subskrypcji prywatnej Akcji Serii N

2021-06-16 17:16
publikacja
2021-06-16 17:16
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-16
Skrócona nazwa emitenta
MPAY S.A.
Temat
Przyjęcie przez Zarząd Spółki zasad przeprowadzenia subskrypcji prywatnej Akcji Serii N
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Działając w oparciu o art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR Zarząd spółki „MPAY” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000172708, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, kapitał zakładowy w wysokości 8.814.594,00 złotych (dalej jako: „Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu 16 czerwca 2021 r. w oparciu o upoważnienie zgodnie z Uchwałą nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 31 sierpnia 2020 r. oraz zgodą Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z Uchwałą nr 1 z Posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 18 maja 2021 r. Zarząd Spółki powziął uchwałę na podstawie której przyjęto oraz zatwierdzono szczegółowy tryb i terminy przeprowadzenia subskrypcji prywatnej akcji zwykłych Spółki serii N (dalej jako: „Akcje Serii N”), które zostaną emitowane na skutek podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w ramach kapitału docelowego.
W szczególności Zarząd Spółki przyjął, iż budowanie księgi popytu na Akcje Serii N rozpocznie się w dniu 16 czerwca 2021 r., zakończy zaś w terminie określonym według uznania Zarządu Spółki, jednak nie później niż 25 czerwca 2021 r. Ponadto Zarząd przyjął, iż od dnia 28 czerwca 2021 r. do dnia 29 czerwca 2021 r. będą zawierane umowy objęcia Akcji Serii N.
Jednocześnie Spółka wskazuje, iż cena emisyjna Akcji Serii N zostanie określona w drodze odrębnej uchwały Zarządu Spółki nie później niż w dniu 29 czerwca 2021 r., wiadomość o uchwale zostanie przekazana za pośrednictwem odpowiedniego raportu bieżącego Spółki.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) – Informacje poufne.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-16 Andrzej Basiak Prezes Zarządu
2021-06-16 Daniel Ścigała Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki