REKLAMA

MOVGAMVR: Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w ramach kapitału docelowego i zmiany Statutu Emitenta

2022-05-11 20:05
publikacja
2022-05-11 20:05
Zarząd Movie Games VR S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent" lub „Spółka”) informuje, iż w dniu 11 maja 2022 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji akcji serii M w trybie subskrypcji zamkniętej (tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy).

Na mocy podjętej uchwały Zarządu dokonano podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 950 337,00 zł do kwoty nie mniejszej niż 950 337,10 zł i nie większej niż 1 583 895,00 zł, tj. o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł i nie większą niż 633 558,00 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje w ramach kapitału docelowego na podstawie § 3a Statutu Spółki poprzez emisję nie mniej niż 1 i nie więcej niż 6 335 580 akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja. W oparciu o zgodę Rady Nadzorczej wyrażoną w uchwale z dnia 09 maja 2022 r., cenę emisyjną akcji serii M ustala się na kwotę 0,24 zł (słownie: zero złotych dwadzieścia cztery grosze).

Akcje serii M zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych w trybie oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych dotychczasowym akcjonariuszom Spółki, to jest osobom posiadającym akcje Spółki w dniu 25.05.2022 roku (dzień prawa poboru).

Za każdą jedną akcję Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru. Trzy jednostkowe prawa poboru uprawniają do objęcia dwóch akcji serii M. Akcje serii M objęte zapisami dodatkowymi Zarząd przydzieli proporcjonalnie do zgłoszeń. Pozostałe akcje, nieobjęte w trybie art. 436 § 1-3 Kodeksu spółek handlowych Zarząd przydzieli według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Zarząd Spółki zmienił § 3 ust. 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:
„§3
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 950.337 zł (dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści siedem złotych) i dzieli się na:
1) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A;
2) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B;
3) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C;
4) 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji imiennych serii D;
5) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E;
6) 3.990.000 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G;
7) 183.370 (sto osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H;
8) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii I; o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda.
2. Akcje serii A zostały opłacone w całości przed zarejestrowaniem Spółki – zostały pokryte majątkiem przekształcanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
3. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). 4. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje, a także obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki.”

nadając mu nowe, następujące brzmienie:

„§3
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 950.337,10 zł (dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści siedem złotych 10/100) i nie więcej niż 1 583 895,00 zł (jeden milion pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć) i dzieli się na:
1) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A;
2) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B;
3) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C;
4) 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji imiennych serii D;
5) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E;
6) 3.990.000 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G;
7) 183.370 (sto osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H;
8) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii I;
9) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 6 335 580 (sześć milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii M;
o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda.”.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 4) oraz § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki