MOSTALZAB: Zawarcie umowy przez konsorcjum z udziałem spółki zależnej Emitenta

2020-05-14 14:05
publikacja
2020-05-14 14:05
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2020
Data sporządzenia: 2020-05-14
Skrócona nazwa emitenta
MOSTALZAB
Temat
Zawarcie umowy przez konsorcjum z udziałem spółki zależnej Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd MOSTOSTAL ZABRZE S.A. (Emitent) informuje, iż MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. (GPBP - spółka zależna Emitenta) otrzymała w dniu 14 maja 2020 r. informację o zawarciu przez konsorcjum z udziałem GPBP (Wykonawca) umowy z PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o. o. z siedzibą w Zamościu (Zamawiający) na realizację robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa układu torowego od strony wschodniej wraz z modernizacją hali wagonowej z dostosowaniem do obsługi sprzętu przeładunkowego na stacji Hrubieszów LHS” (Umowa).
Wartość prac objętych Umową dla konsorcjum jako Wykonawcy wynosi 52,9 mln zł netto, w tym dla GPBP, będącego uczestnikiem konsorcjum, 12 mln zł netto.

Termin zakończenia całości prac objętych Umową przypada na maj 2022 roku.

W Umowie zawarto postanowienia dotyczące kar umownych, które Wykonawca zapłaci Zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, między innymi za opóźnienie w realizacji Umowy lub usunięcie wad liczone za każdy dzień opóźnienia oraz za nieprzystąpienie do realizacji przedmiotu Umowy lub odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie konsorcjum w wysokości 20% wynagrodzenia brutto.
Umowa nie określa maksymalnego limitu kar umownych.

Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne na zasadach ogólnych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-14 Dariusz Pietyszuk Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Firmy mogą zapłacić nawet 1 mln PLN kary

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki