REKLAMA

MOSTALWAR: wyniki finansowe

2023-11-29 01:39
publikacja
2023-11-29 01:39
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
RAPORT_III_KWARTAL_2023_GK_MW.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
I. Przychody ze sprzedaży 1 223 611 1 170 564 267 322 249 694
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 65 016 81 458 14 204 17 376
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 15 469 32 644 3 380 6 963
IV. Zysk (strata) brutto 9 587 15 896 2 094 3 391
V. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 6 936 11 693 1 515 2 494
VI. Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej 0 0 0 0
VII. Zysk (strata) netto 6 936 11 693 1 515 2 494
VIII. przypisany akcjonariuszom Spółki Dominującej 6 814 10 464 1 489 2 232
IX. przypisany akcjonariuszom niekontrolującym 122 1 229 27 262
X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -31 379 -76 615 -6 855 -16 343
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -55 902 -22 938 -12 213 -4 893
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -24 223 -13 271 -5 292 -2 831
XIII. Środki pieniężne na koniec okresu 94 170 127 937 20 315 27 333
XIV. Stan na: 30.09.2023 31.12.2022 30.09.2023 31.12.2022
XV. Aktywa razem 1 164 647 1 038 548 251 240 221 444
XVI. Zobowiązania długoterminowe 174 306 186 796 37 602 39 829
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 887 914 755 778 191 542 161 150
XVIII. Zobowiązania razem 1 062 220 942 574 229 144 200 980
XIX. Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom Spółki Dominującej) 83 608 76 456 18 036 16 302
XX. Kapitał własny ogółem 102 427 95 974 22 096 20 464
XXI. Kapitał podstawowy 44 801 44 801 9 665 9 553
XXII. Liczba akcji w szt. 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000
XXIII. Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom Spółki Dominującej 6 814 10 464 1 489 2 232
XXIV. Średnia ważona liczba akcji zwykłych 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000
XXV. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą przypisany akcjonariuszom Spółki Dominującej (w zł / EUR) 0,34 0,52 0,07 0,11
XXVI. "Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą przypisany akcjonariuszom Spółki Dominującej ( w zł / EUR) 0,34 0,52 0,07 0,11






Do wyliczenia wybranych danych
finansowych za III kwartał 2023 roku w EUR przyjęto następujące zasady:


- pozycje jednostkowego
rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za III
kwartał 2023 roku przeliczono wg kursu 4,5773 PLN/EUR będącego średnią
arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP na ostatnie dni stycznia,
lutego, marca, kwietnia, maja, czerwca, lipca, sierpnia i września 2023
roku


- poszczególne pozycje aktywów
i pasywów jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono
według średniego kursu NBP 4,6356 PLN/EUR z 29.09.2023 roku.


Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
RAPORT III KWARTAŁ 2023 GK MW.pdfRAPORT III KWARTAŁ 2023 GK MW.pdf Raport GK MW III KW

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-29 Miguel Angel Heras Llorente Prezes Zarządu
2023-11-29 Jorge Calabuig Ferre Wiceprezes Zarządu
2023-11-29 Jacek Szymanek Członek Zarządu
2023-11-29 Carlos Enrique Resino Ruiz Członek Zarządu
2023-11-29 Jarosław Reszka Główny Księgowy
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki