REKLAMA

MOSTALWAR: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

2022-04-26 15:41
publikacja
2022-04-26 15:41
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
1._Ogloszenie_ZWZ_23.05.2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2._Projekty_uchwal_ZWZ_23.05.2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
3._Uchwaly_RN_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
4._Sprawozdanie_RN_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
5._Sprawozdanie_RN_o_wynagrodzeniach_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej_Mostostal_Warszawa_S.A._za_2021_r..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
6._Raport_SoW_PL_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2022
Data sporządzenia: 2022-04-26
Skrócona nazwa emitenta
MOSTALWAR
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka") na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 402[1] i 402[2] Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 23 maja 2022 r. na godzinę 12.00 pod adresem siedziby Spółki: ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki w 2021 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r., sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2021 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2021 r.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Mostostalu Warszawa S.A.
6. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2021 r.
8. Podjęcie uchwały opiniującej Sprawozdanie Rady Nadzorczej z realizacji Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2021.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”.
10. Zamknięcie obrad.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje do wiadomości publicznej:
1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 maja 2022 r.
2. Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwały Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. w sprawie:
- jednostkowego sprawozdania finansowego za 2021 r. i jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 r.
- skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2021 r. i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2021 r.
- w sprawie podziału zysku Spółki za 2021 r.
- absolutorium dla członków Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za 2021 r.
- sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2021 r.
- rozpatrzenia i zaopiniowania spraw będących przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki zgodnie z zasadami Ładu Korporacyjnego.
- przyjęcia Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. za 2021 r.
4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. z działalności za 2021 r.
5. Sporządzone przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. za rok 2021 wraz z Raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej dającej racjonalną pewność.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
1. Ogłoszenie ZWZ 23.05.2022.pdf1. Ogłoszenie ZWZ 23.05.2022.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 maja 2022 r.
2. Projekty uchwał ZWZ 23.05.2022.pdf2. Projekty uchwał ZWZ 23.05.2022.pdf Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwały RN 2022.pdf3. Uchwały RN 2022.pdf Uchwały Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A.
4. Sprawozdanie RN 2021.pdf4. Sprawozdanie RN 2021.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. z działalności za 2021 r.
5. Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. za 2021 r..pdf5. Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. za 2021 r..pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. za 2021 r.
6. Raport SoW PL 2021.pdf6. Raport SoW PL 2021.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej dającej racjonalną pewność.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-04-26 Miguel Angel Heras Llorente Prezes Zarządu
2022-04-26 Marcin Kondraszuk Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki