REKLAMA

MOSTALWAR: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

2021-05-24 16:07
publikacja
2021-05-24 16:07
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
1._Ogloszenie_ZWZ_21.06.2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2._Projekty_uchwal_ZWZ_21.06.2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
3._Uchwaly_RN_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
4._Sprawozdanie_RN_za_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
5._Sprawozdanie_RN_o_wynagrodzeniach_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej_Mostostal_Warszawa_S.A._za_lata_2019-2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
6._Mostostal_Warszawa_Raport_w_zakresie_oceny_SoW.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-24
Skrócona nazwa emitenta
MOSTALWAR
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka") na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 402[1] i 402[2] Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 21 czerwca 2021 r. na godzinę 12.00 pod adresem siedziby Spółki: ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki w 2020 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r., sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2020 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2020 r.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A.
6. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2020 r.
8. Podjęcie uchwały w opiniującej Sprawozdanie Rady Nadzorczej z realizacji Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w latach 2019 i 2020.
9. Podjęcie uchwał powołujących członków Rady Nadzorczej na X kadencję.
10. Zamknięcie obrad.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje do wiadomości publicznej:
1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 czerwca 2021 r.
2. Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwały Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. w sprawie:
- jednostkowego sprawozdania finansowego za 2020 r. i jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 r.
- skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2020 r. i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2020 r.
- w sprawie podziału zysku Spółki za 2020 r.
- absolutorium dla członków Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za 2020 r.
- sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2020 r.
- rozpatrzenia i zaopiniowania spraw będących przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki zgodnie z zasadami Ładu Korporacyjnego.
- przyjęcia Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Mostostal
Warszawa S.A. za lata 2019-2020.
4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. z działalności za 2020 r.
5. Sporządzone przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. za lata 2019-2020 z Raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej dającej racjonalną pewność.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
1. Ogłoszenie ZWZ 21.06.2021.pdf1. Ogłoszenie ZWZ 21.06.2021.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 czerwca 2021 r.
2. Projekty uchwał ZWZ 21.06.2021.pdf2. Projekty uchwał ZWZ 21.06.2021.pdf Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwały RN 2021.pdf3. Uchwały RN 2021.pdf Uchwały Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A.
4. Sprawozdanie RN za 2020.pdf4. Sprawozdanie RN za 2020.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. z działalności za 2020 r
5. Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. za lata 2019-2020.pdf5. Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. za lata 2019-2020.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. za lata 2019-2020
6. Mostostal Warszawa Raport w zakresie oceny SoW.pdf6. Mostostal Warszawa Raport w zakresie oceny SoW.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej dającej racjonalną pewność.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-24 Carlos Enrique Resino Ruiz Członek Zarządu
2021-05-24 Marcin Kondraszuk Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki