REKLAMA

MOSTALWAR: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

2020-06-25 16:42
publikacja
2020-06-25 16:42
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
1._Ogloszenie_ZWZ_22.07.2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2._Projekty_uchwal_ZWZ_22.07.2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
3._Uchwaly_RN.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
4._Sprawozdanie_RN_2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
5._Polityka_Wynagrodzen_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej_Mostostal_Warszawa_S.A._(projekt).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
6._Opinia_RN_w_sprawie_polityki_wynagrodzen.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-25
Skrócona nazwa emitenta
MOSTALWAR
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 22 lipca 2020 r. na godzinę 12.00 pod adresem siedziby Spółki: ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawie, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad i wybór
2. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki w 2019 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r., sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2019 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019 r.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A.
6. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2019 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie Polityki Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A.
9. Zmiany Statutu.
10. Podjęcie uchwały w jednolitego tekstu Statutu Mostostal Warszawa S.A.
11. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
12. Zamknięcie obrad.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje do wiadomości publicznej:
1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 lipca 2020 r.
2. Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwały Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. w sprawie:
- jednostkowego sprawozdania finansowego za 2019 r. i jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 r.
- skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019 r. i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2019 r.
- oceny i rekomendacji pokrycia straty Spółki za 2019 r.
- absolutorium dla członków Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za 2019 r.
- sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2019 r.
- rozpatrzenia i zaopiniowania spraw będących przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki zgodnie z zasadami Ładu Korporacyjnego.
4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. z działalności za 2019 r.
5. Polityka Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. (projekt).
6. Opinia Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. dotycząca projektu Polityki Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
1. Ogłoszenie ZWZ 22.07.2020.pdf1. Ogłoszenie ZWZ 22.07.2020.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 lipca 2020 r.
2. Projekty uchwał ZWZ 22.07.2020.pdf2. Projekty uchwał ZWZ 22.07.2020.pdf Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Uchwały RN.pdf3. Uchwały RN.pdf Uchwały Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A.
4. Sprawozdanie RN 2019.pdf4. Sprawozdanie RN 2019.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. z działalności za 2019 r.
5. Polityka Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. (projekt).pdf5. Polityka Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. (projekt).pdf Polityka Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. (projekt)
6. Opinia RN w sprawie polityki wynagrodzeń.pdf6. Opinia RN w sprawie polityki wynagrodzeń.pdf Opinia Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. dotycząca projektu Polityki Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-25 Alvaro Javier de Rojas Rodríguez Członek Zarządu
2020-06-25 Marcin Kondarszuk Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki