7,2600 zł
-1,36% -0,1000 zł
Mostostal Płock SA (MSP)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załącznikĂłw:
Pozostale_informacje.rtf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa.rtf  (INFORMACJA DODATKOWA)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 3 / 2017
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 3 kwartał roku obrotowego 2017 obejmujący okres od 2017-07-01 do 2017-09-30
data przekazania: 2017-11-29
MOSTOSTAL PŁOCK SA
(pełna nazwa emitenta)
MOSTALPLC Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
09-400 Płock
(kod pocztowy) (miejscowość)
Targowa 12
(ulica) (numer)
024 367-11-11 024 367-12-50
(telefon) (fax)
msp@mostostal-plock.pl www.mostostal-plock.pl
(e-mail) (www)
774-000-62-10 610040361
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 83 063 75 884 19 514 17 370
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 393 -3 278 92 -750
III. Zysk (strata) brutto 102 -3 429 24 -785
IV. Zysk (strata) netto 102 -3 429 24 -785
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 933 -6 370 219 -1 458
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -641 -103 -151 -24
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -44 3 242 -10 742
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 248 -3 231 58 -740
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 70 896 77 437 16 453 17 504
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 38 855 45 498 9 017 10 284
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 221 222 51 50
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 29 267 35 028 6 792 7 918
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 32 041 31 939 7 436 7 219
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 20 000 20 000 4 641 4 521
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,72 -1,71 -0,17 -0,39
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 16,02 15,97 3,72 3,61
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis
Pozostałe informacje.rtfPozostałe informacje.rtf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-11-29 Maciej Barycki Prezes Zarządu
2017-11-29 Paweł Rakowski Członek Zarządu
2017-11-29 Krzysztof Bartczak Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy
Główny Księgowy
Prokurent

BILANS
w tys.
stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017 stan na 2017-06-30 koniec poprz. kwartału / 2017 stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016 stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 18 184 18 564 16 742 17 157
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 342 97 129 146
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 9 845 10 043 9 761 9 888
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 7 997 8 424 6 852 7 123
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 7 997 8 424 6 852 7 123
Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe 52 712 60 725 60 695 51 196
1. Zapasy 4 696 4 610 2 767 3 550
2. Należności krótkoterminowe 20 175 24 132 36 498 22 475
2.1. Od jednostek powiązanych 1 793 1 803 8 187 14 095
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
2.2. Od pozostałych jednostek 18 382 22 329 28 311 8 380
3. Inwestycje krótkoterminowe 366 866 118 2 236
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 366 866 118 2 236
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 366 866 118 2 236
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 27 475 31 117 21 312 22 935
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
Akcje (udziały) własne
A k t y w a r a z e m 70 896 79 289 77 437 68 353
PASYWA
I. Kapitał własny 32 041 32 941 31 939 33 485
1. Kapitał zakładowy 20 000 20 000 20 000 20 000
2. Kapitał zapasowy 24 0 350 350
3. Kapitał z aktualizacji wyceny 524 548 548 548
4. Pozostałe kapitały rezerwowe 25 042 25 042 25 042 25 042
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych -13 651 -13 651 -9 026 -9 026
6. Zysk (strata) netto 102 1 002 -4 975 -3 429
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 38 855 46 348 45 498 34 868
1. Rezerwy na zobowiązania 7 606 8 288 5 813 6 101
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5 207 5 869 4 062 4 333
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 2 399 2 419 1 751 1 768
a) długoterminowa 452 452 470 492
b) krótkoterminowa 1 947 1 967 1 281 1 276
Pozostałe rezerwy
długoterminowe
krótkoterminowe
2. Zobowiązania długoterminowe 221 271 222 262
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
2.1. Wobec pozostałych jednostek 221 271 222 262
3. Zobowiązania krótkoterminowe 29 267 34 598 35 028 22 558
3.1. Wobec jednostek powiązanych 282 51 1 496 2
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3.2. Wobec pozostałych jednostek 28 687 34 218 33 484 22 323
3.3. Fundusze specjalne 298 329 48 233
4. Rozliczenia międzyokresowe 1 761 3 191 4 435 5 947
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 1 761 3 191 4 435 5 947
długoterminowe
a) krótkoterminowe 1 761 3 191 4 435 5 947
P a s y w a r a z e m 70 896 79 289 77 437 68 353
Wartość księgowa 32 041 32 941 31 939 33 485
Liczba akcji (w szt.) 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 16,02 16,47 15,97 16,74
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017 stan na 2017-06-30 koniec poprz. kwartału / 2017 stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016 stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016
1. Należności warunkowe 5 835 5 080 4 696 5 931
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 161 161 161
otrzymanych gwarancji i poręczeń
- weksli 161 161 161
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 5 674 4 919 4 535 5 931
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 5 459 4 704 3 992 3 675
- weksli 215 215 543 2 256
2. Zobowiązania warunkowe 41 191 46 245 47 207 44 066
2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 7 238 7 238 7 238 6 420
udzielonych gwarancji i poręczeń
- weksli 7 238 7 238 7 238 6 420
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 33 953 39 007 39 969 37 646
- udzielonych gwarancji i poręczeń 33 953 39 007 39 969 37 646
- weksli
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem 47 026 51 325 51 903 49 997
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
3 kwartał/2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 24 261 83 063 25 443 75 884
- od jednostek powiązanych 201 314 12 132 47 043
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 160 82 915 25 403 75 619
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 101 148 40 265
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 24 099 77 725 24 045 74 370
- jednostkom powiązanym 205 1 458 11 650 46 473
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 24 094 77 697 24 018 74 190
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 5 28 27 180
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 162 5 338 1 398 1 514
Koszty sprzedaży
IV. Koszty ogólnego zarządu 1 244 4 226 1 476 4 505
V. Zysk (strata) ze sprzedaży -1 082 1 112 -78 -2 991
VI. Pozostałe przychody operacyjne 24 100 67 115
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 38 2 2
Dotacje
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
2. Inne przychody operacyjne 24 62 65 113
VII. Pozostałe koszty operacyjne -33 819 306 402
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych -9
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych -27 111 0 16
3. Inne koszty operacyjne -6 708 315 386
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 025 393 -317 -3 278
IX. Przychody finansowe 1 43 5 81
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
1. Odsetki, w tym: 1 43 6 20
od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2. Inne -1 61
X. Koszty finansowe 111 334 115 232
1. Odsetki w tym: 79 177 45 102
dla jednostek powiązanych
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2. Inne 32 157 70 130
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XI. Zysk (strata) brutto -1 135 102 -427 -3 429
XII. Podatek dochodowy -235 0 -533 0
część bieżąca
a) część odroczona -235 -533
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIII. Zysk (strata) netto -900 102 106 -3 429
Zysk (strata) netto (zannualizowany) -1 444 -3 427
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 2 000 000 2 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,72 -1,71
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 rok 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 32 941 31 939 36 914 36 914
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 32 941 31 939 36 914 36 914
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 20 000 20 000 20 000 20 000
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 20 000 20 000 20 000 20 000
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 0 350 266 266
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 24 -326 84 83
a) zwiększenia (z tytułu) 24 24 84 83
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo) 37 37
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
- ze sprzedaży i likwidacji środków trwałych 24 24 47 46
b) zmniejszenia (z tytułu) 350
- pokrycia straty 350
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 24 24 350 349
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 548 548 595 595
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -24 -24 -47 -46
zwiększenia (z tytułu)
a) zmniejszenia (z tytułu) 24 24 47 46
- zbycia środków trwałych 24 24 47 46
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 524 524 548 549
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 25 042 25 042 25 042 25 042
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 25 042 25 042 25 042 25 042
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -13 651 -14 001 -8 989 -9 449
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
5.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 13 651 14 001 8 989 9 449
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
5.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 13 651 14 001 8 989 9 449
a) zwiększenia (z tytułu) 37
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
- przeniesienie na kapitał zapasowy 37
b) zmniejszenia (z tytułu) 350 423
- pokrycie straty z lat ubiegłych 350 423
5.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 13 651 13 651 9 026 9 026
5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -13 651 -13 651 -9 026 -9 026
6. Wynik netto 102 102 -4 975 -3 429
a) zysk netto 102 102
b) strata netto 4 975 3 429
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 32 041 32 041 31 939 33 485
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 32 041 32 041 31 939 33 485
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto -900 102 106 -3 429
II. Korekty razem -515 831 -621 -2 941
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 334 972 346 1 016
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 61 211 92 152
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 -38 -11 -2
4. Zmiana stanu rezerw -681 1 793 433 2 248
5. Zmiana stanu zapasów -86 -1 929 895 197
6. Zmiana stanu należności 3 931 16 323 -2 351 4 033
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -6 713 -6 519 -2 656 664
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 2 639 -9 982 2 631 -11 249
Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -1 415 933 -515 -6 370
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 26 38 60 169
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 26 38 60 169
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki 169 679 162 272
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 169 679 162 272
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -143 -641 -102 -103
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 1 209 3 635
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
1. Kredyty i pożyczki 1 209 3 635
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
II. Wydatki -1 058 44 191 393
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
1. Spłaty kredytów i pożyczek -1 256 -598
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 137 431 99 241
3. Odsetki 61 211 92 152
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 1 058 -44 1 018 3 242
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -500 248 401 -3 231
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -500 248 401 -3 231
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu 866 118 1 835 5 467
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 366 366 2 236 2 236
- o ograniczonej możliwości dysponowania 98 310 232 232
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis
Informacja dodatkowa.rtfInformacja dodatkowa.rtf
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.