REKLAMA
ZAPISZ SIĘ

MOONLIT: Podsumowanie subskrypcji akcji serii F Moonlit S.A.

2023-02-01 20:09
publikacja
2023-02-01 20:09
Zarząd Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii F wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty 604.999,80 zł (sześćset cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt groszy) w ramach kapitału docelowego i wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji oraz zmiany Statutu Spółki (dalej ”Uchwała Emisyjna”). Na podstawie Uchwały Emisyjnej kapitał zakładowy podwyższono o kwotę 54 999,90 zł (pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 90/100), tj. do kwoty 604 999,80 (sześćset cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć 80/100), poprzez emisję 549 999 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych 10/100) każda (dalej "Akcje").

Poniżej szczegóły dot. przeprowadzonej subskrypcji akcji serii F:

1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:
Data rozpoczęcia: 30 grudnia 2022 r.
Data zakończenia: 18 stycznia 2023 r.

2. Data przydziału papierów wartościowych:
Zawarcie ostatniej umowy objęcia akcji serii F nastąpiło w dniu 18 stycznia 2023 r.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:
Subskrypcją objętych było 549 999 akcji zwykłych na okaziciela serii F.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:
Emisja akcji serii F została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, która zakładała objęcie wyłącznie oznaczonej liczby akcji bez możliwości zakończenia emisji w przypadku zawarcia umów objęcia niższej liczby akcji - umowy objęcia akcji została zawarte z określoną liczbą podmiotów, które objęły liczbę akcji równą wszystkim wyemitowanym akcjom serii F.

Podstawa prawna: § 4 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki