REKLAMA

MONNARI TRADE S.A.: wyniki finansowe

2021-05-31 17:51
publikacja
2021-05-31 17:51
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GK_Monnari_Trade_SA_-_Skorygowany_raport_kwartalny_I_Q_2021_signed.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
DANE SKONSOLIDOWANE
I. Przychody ze sprzedaży 42 284 53 776 9 248 12 232
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (5 341) (6 442) (1 168) (1 465)
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (6 024) (8 386) (1 317) (1 908)
IV. Zysk (strata) netto (6 274) (7 599) (1 372) (1 729)
V. Przepływ środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej (4 263) (1 023) (932) (233)
VI. Przepływ środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej (1 517) 397 (332) 90
VII. Przepływ środków pieniężnych netto z działalności finansowej (693) 418 (152) 95
VIII. Przepływy pieniężne netto (6 473) (327) (1 416) (74)
IX. Średnioważona liczba akcji w okresie 26 572 875 27 264 709 26 572 875 27 264 709
X. Zysk (strata) na jedną akcję (w gr/eurocent) (24) (28) (5) (6)
XI. stan na 2021-03-31 stan na 2020-12-31 stan na 2021-03-31 stan na 2020-12-31
XII. Aktywa razem 291 797 309 762 62 613 67 124
XIII. Aktywa z tytułu prawa do użytkowania 24 301 27 871 5 214 6 040
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 60 876 70 187 13 063 15 209
XV. Kapitał własny 182 608 188 881 39 184 40 930
XVI. Liczba akcji na koniec okresu 30 563 089 30 563 089 30 563 089 30 563 089
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w gr/eurocent) 597 618 128 134
XVIII. Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w gr/eurocent) - - - -
XIX. Kursy EUR/PLN na dzień bilansowy 4,6603 4,6148
XX. Średni kurs EUR/PLN w okresie 4,5721 4,3963
DANE JEDNOSTKOWE
XXI. Przychody ze sprzedaży 41 600 52 861 9 099 12 024
XXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (8 130) (1 493) (1 778) (340)
XXIII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (8 535) (1 468) (1 867) (334)
XXIV. Zysk (strata) netto (8 515) (941) (1 862) (214)
XXV. Przepływ środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej (5 600) (10 992) (1 225) (2 500)
XXVI. Przepływ środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej (1 727) (2 588) (378) (589)
XXVII. Przepływ środków pieniężnych netto z działalności finansowej 1 146 6 032 251 1 372
XXVIII. Przepływy pieniężne netto (6 181) (7 548) (1 352) (1 717)
XXIX. Średnioważona liczba akcji w okresie 26 572 875 27 264 709 26 572 875 27 264 709
XXX. Zysk (strata) na jedną akcję (w gr/eurocent) (32) (3) (7) (1)
XXXI. stan na 2021-03-31 stan na 2020-12-31 stan na 2021-03-31 stan na 2020-12-31
XXXII. Aktywa razem 223 569 237 223 47 973 51 405
XXXIII. Aktywa z tytułu prawa do użytkowania 19 627 20 187 4 211 4 374
XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe 88 398 93 536 18 968 20 269
XXXV. Kapitał własny 129 172 137 687 27 717 29 836
XXXVI. Liczba akcji na koniec okresu 30 563 089 30 563 089 30 563 089 30 563 089
XXXVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w gr/eurocent) 423 451 91 98
XXXVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w gr/eurocent) - - - -
XXXIX. Kursy EUR/PLN na dzień bilansowy 4,6603 4,6148
XL. Średni kurs EUR/PLN w okresie 4,5721 4,3963
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 8/2021 z dnia 2021-05-31 o treści:


Zarząd Monnari Trade S.A.
informuje, iż w związku z omyłkowym:


- umieszczeniem na stronie 10 i 11
Raportu, na których prezentowany jest Jednostkowy rachunek zysków i
strat oraz pozostałych całkowitych dochodów, danych porównawczych za rok
2019 zamiast danych za 1. kwartał 2020 r.


- błędnym wskazaniem 
na stronie 10 i 11 Raportu okresu, za który prezentowane są dane
sprawozdawcze - wskazano 'Okres zakończony 31/12/2020' zamiast "Okres
zakończony 31/03/2021",


- błędnym nagłówku Raportu na
stronach od 5 do 14, który wskazywał, iż prezentowane dane przedstawiają
"Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSSF w
kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską za okres od 1 stycznia
2020 r. do 31 grudnia 2020 r." zamiast "Raport kwartalny obejmujący
śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone wg
MSR 34 za I kw. 2021 r. oraz śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
Jednostki Dominującej",

zaistniała
konieczność przesłania skorygowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej
za 1 kwartał 2021 r.

Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
GK Monnari Trade SA - Skorygowany raport kwartalny I Q 2021 signed.pdfGK Monnari Trade SA - Skorygowany raport kwartalny I Q 2021 signed.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-31 Mirosław Misztal Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki