MONNARI TRADE S.A.: Rejestracja zmiany Statutu.

2020-08-04 21:09
publikacja
2020-08-04 21:09
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
MT_SA_Statut_tekst_jednolity_ZWZ_z_dn._29_06_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 106 / 2020
Data sporządzenia: 2020-08-04
Skrócona nazwa emitenta
MONNARI TRADE S.A.
Temat
Rejestracja zmiany Statutu.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd MONNARI TRADE S.A. informuje, że w dniu 04 sierpnia 2020 r. Spółka otrzymała Postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, wydane w dniu 29.07.2020 r., dot. zarejestrowania zmiany Statutu Spółki, która została przyjęta uchwałą nr 15 przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w dniu 29 czerwca 2020 r. Powyższa zmiana obejmowała usunięcie w § 7 ustępów: 3, 4, 5 i 6, w związku z wygaśnięciem obowiązywania Programu Motywacyjnego w Spółce.
Wysokość i struktura kapitału zakładowego oraz wartość nominalna akcji nie uległa zmianie.
§ 7 otrzymał brzmienie:
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.056.308,90 zł. (trzy miliony pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiem złotych dziewięćdziesiąt groszy).
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 30.563.089 (słownie: trzydzieści milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt dziewięć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja. Spółka wyemitowała 4.578.756 (słownie: cztery miliony pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć) akcji imiennych drugiej emisji serii A uprzywilejowanych w sposób określony w § 9 oraz 25.984.333 (słownie dwadzieścia pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcje na okaziciela.

Tekst jednolity Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim
Załączniki
Plik Opis
MT SA Statut tekst jednolity ZWZ z dn. 29 06 2020.pdfMT SA Statut tekst jednolity ZWZ z dn. 29 06 2020.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-04 Mirosław Misztal Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki