REKLAMA

MONNARI TRADE S.A.: Podpisanie umowy pomiędzy MONNARI TRADE S.A. a Polskim Funduszem Rozwoju w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm”.

2021-06-18 17:19
publikacja
2021-06-18 17:19
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-18
Skrócona nazwa emitenta
MONNARI TRADE S.A.
Temat

Podpisanie umowy pomiędzy MONNARI TRADE S.A. a Polskim Funduszem Rozwoju
w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm”.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd MONNARI TRADE S.A. (Spółka, Pożyczkobiorca) informuje, że w dniu 18 czerwca b.r. została podpisana umowa pożyczki preferencyjnej pomiędzy MONNARI TRADE S.A. a Polskim Funduszem Rozwoju (Pożyczkodawca). Umowa dotyczy udzielenia Spółce pożyczki w kwocie 7.368.000,00 PLN w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm”.

Celem pożyczki jest finansowanie bieżącej działalności Pożyczkobiorcy, a w szczególności regulowanie zobowiązań handlowych, zobowiązań z tytułu wynagrodzeń, zakup towarów i materiałów lub innych kosztów operacyjnych służących wytworzeniu produktu lub usługi świadczonej w ramach zwykłej działalności operacyjnej, a także regulowania zobowiązań publiczno-prawnych.
Pożyczka jest oprocentowana na warunkach nie odbiegających od warunków rynkowych. Pożyczka będzie spłacana w ratach począwszy od 31 grudnia 2021 r. do dnia 30.062024 r.

Zgodnie z warunkami Umowy istnieje możliwość umorzenia Pożyczki Preferencyjnej. Kwota Umorzenia Pożyczki zostanie określona przez Pożyczkodawcę ex-post w oparciu o faktyczną szkodę spowodowaną przez COVID 19 w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 rok. Kwota podlegająca umorzeniu nie może przekroczyć 75% kwoty Pożyczki, albo kwoty stanowiącej 75% ww. faktycznej szkody.

Termin wypłaty przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. (jako Pożyczkodawcę) na rzecz Spółki środków z tytułu zawartej umowy Pożyczki Preferencyjnej zostanie wyznaczony i ustalony w oparciu o właściwe postanowienia umowy, na podstawie stosownego wniosku Spółki o wypłatę pożyczki, pod warunkiem przekazania przez Spółkę wszystkich wymaganych treścią Umowy dokumentów i oświadczeń (warunki zawieszające).

Zabezpieczeniem pożyczki są między innymi:
- hipoteka umowna ustanowiona przez spółkę zależną wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego złożonym przez tą spółkę,
- zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy i praw stanowiących gospodarczą całość stanowiącym zapas towarów,
- przelew na rzecz Pożyczkodawcy wierzytelności z tytułu ubezpieczenia majątkowego powyższych aktywów,
- przelew na rzecz Pożyczkodawcy Wierzytelności z Kart Płatniczych oraz z Płatności Elektronicznych
- oświadczenie Pożyczkobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego.

Umowa pożyczki wraz z możliwością częściowego jej umorzenia, ułatwi powrót do równowagi jaką miała Spółka przed pandemią koronawirusa COVID-19.


Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietna 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-18 Mirosław Misztal Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki