REKLAMA
WAŻNE

MODERNCOM: Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Modern Commerce S.A.

2019-08-20 13:05
publikacja
2019-08-20 13:05
Zarząd Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 20 sierpnia 2019 r. powziął informację o zarejestrowaniu w statucie Emitenta w dniu 6 sierpnia 2019 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian w następującym zakresie:
1)Nadanie nowego brzmienia pkt 1 oraz pkt 19 znajdujących się w §4
Treść §4 pkt 1 Statutu przed zmianami:
„1. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domu sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91 Z).”
Treść §4 pkt 1 Statutu po nadaniu nowego brzmienia:
„1. Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47).”

Treść §4 pkt 19 Statutu przed zmianami:
„19. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD 46.14 Z).”
Treść §4 pkt 19 Statutu po nadaniu nowego brzmienia:
„19. Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46).”

2)Dodanie po §4 §41 o treści
„§41
1. Spółka może importować i eksportować wymienione wyżej w § 4 towary i usługi.
2. Jeżeli podjęcie działalności gospodarczej z mocy obowiązujących przepisów prawa wymaga uzyskania zezwolenia lub koncesji, Spółka ma prawo podjąć taką działalność po uzyskaniu zezwolenia lub koncesji.
3. Spółka może tworzyć m.in. oddziały, filie i zakłady w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek, spółdzielni oraz organizacji, a także nabywać i zbywać m.in. akcje i udziały w innych spółkach.”
Przedmiotowe zmiany Statutu zostały przyjęte Uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Modern Commerce S.A. z dnia 28 czerwca 2019 r. Uchwałą nr 18 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta z dnia 28 czerwca 2019 r. upoważniło Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Wskazane powyżej uchwały zostały przekazane przez Emitenta do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 8/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.
Uchwalony tekst jednolity Statutu stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki