REKLAMA
ZAPISZ SIĘ

MO-BRUK S.A.: Rejestracja zmiany Statutu Spółki Mo-BRUK

2022-12-30 12:42
publikacja
2022-12-30 12:42
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Tekst_jednolity_Statutu_Spolki_Mo-BRUK.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2022
Data sporządzenia: 2022-12-30
Skrócona nazwa emitenta
MO-BRUK S.A.
Temat
Rejestracja zmiany Statutu Spółki Mo-BRUK
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Mo-BRUK S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 30 grudnia 2022 r. powziął informację o rejestracji w dniu 27 grudnia 2022 r. przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki dokonanej na podstawie uchwały nr 5/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mo-BRUK S.A. z dnia 05 grudnia 2022 r.

Zmiany statutu polegają na tym, że:
1.Uchyla się § 8 ust. 3 Statutu Spółki.
2.Zmienia się §19a Statutu Spółki w ten sposób, że po słowach: „Taki członek Rady Nadzorczej działa do najbliższego Walnego Zgromadzenia” - kropkę zmienia się na przecinek i dodaje słowa: „które dokonało wyboru członka Rady Nadzorczej”.
3.Zmienia się § 20 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że słowa: „nie rzadziej jednak niż 3 (trzy) razy w roku obrotowym.” zastępuje się słowami: „jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.”
4.W § 21 dodaje się ustęp 5 w brzmieniu: „Rada nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.”
5.Zmienia się § 23 ust. 7 Statutu Spółki w ten sposób, że po słowach: „oraz niewykorzystywania” dodaje się słowa „posiadanych informacji”.
6.Zmienia się § 30 ust. 1 Statutu Spółki w te sposób, że słowa „kapitału zakładowego obecnego” zastępuje się słowami „głosów obecnych”.

Informacja o uchwałach podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mo-BRUK S.A. w dniu 5 grudnia 2022 r. została przekazana przez Spółkę do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 21/2022.

Tekst jednolity Statutu Spółki został przyjęty Uchwałą nr 274/2022 Rady Nadzorczej Spółki Mo-BRUK z dnia 07 grudnia 2022 r.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki przekazuje tekst jednolity Statutu uwzględniający zarejestrowane zmiany.
Załączniki
Plik Opis
Tekst jednolity Statutu Spółki Mo-BRUK.pdfTekst jednolity Statutu Spółki Mo-BRUK.pdf Tekst jednolity Statutu Spółki Mo-BRUK

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-12-30 Wiktor Mokrzycki Wiceprezes Zarządu
2022-12-30 Elżbieta Mokrzycka Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki