MIRBUD S.A.: Rejestracja przez sąd Statutu MIRBUD S.A.

2019-06-10 13:01
publikacja
2019-06-10 13:01
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-10
Skrócona nazwa emitenta
MIRBUD S.A.
Temat
Rejestracja przez sąd Statutu MIRBUD S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach (dalej: "Emitent") zgodnie z § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 757), informuje, że w dniu 10 czerwca 2019 roku dostarczono do Emitenta Postanowienie o rejestracji w dniu 07 czerwca 2019 r. przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Sąd Gospodarczy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki przyjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 17 maja 2019 roku uchwałą nr 5/2019, w zakresie zmiany dotychczasowej treści §10a Statutu Spółki, który otrzymał nowe, następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie niższą niż 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złotych i nie wyższą niż 1.406.253,80 (słownie: jeden milion czterysta sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy i 80/100) złotych poprzez emisję:

a) nie więcej niż 7.684.760 (słownie: siedem milionów sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złotych każda, w celu przyznania prawa do objęcia akcji serii J posiadaczom warrantów subskrypcyjnych Spółki serii F wyemitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 4/2019 z dnia 17 maja 2019 roku, oraz

b) nie więcej niż 6.377.778 (słownie: sześć milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złotych każda, w celu przyznania prawa do objęcia akcji serii K posiadaczom warrantów subskrypcyjnych Spółki serii G, wyemitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 4/2019 z dnia 17 maja 2019 roku.”
Zmiana Statutu, o której mowa powyżej zaczęła obowiązywać od dnia zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Jednocześnie Emitent przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-10 Jerzy Mirgos Prezes Zarządu
2019-06-10 Paweł Korzeniowski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki