REKLAMA

MIRBUD S.A.: Powołanie członka Rady Nadzorczej MIRBUD S.A.

2021-06-25 15:18
publikacja
2021-06-25 15:18
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-25
Skrócona nazwa emitenta
MIRBUD S.A.
Temat
Powołanie członka Rady Nadzorczej MIRBUD S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach (dalej: "Emitent") zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 5 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 757), informuje, że w dniu 24 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A. podjęło uchwałę nr 23/2021 w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. pana Radosława Niewiadomskiego.

Pan Radosław Niewiadomski został powołany w charakterze członka Rady Nadzorczej.

Pan Radosław Niewiadomski posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne – ukończył Uniwersytet Łódzki na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym, kierunek Ekonomia i Organizacja Przemysłu, uzyskując tytuł magistra ekonomii. Ma ponad 30- letnie doświadczenie w zakresie finansów i bankowości, ukończył również wiele kursów i szkoleń z tego obszaru. Swoje doświadczenie zawodowe zdobył i doskonalił m.in. jako dyrektor bądź zastępca dyrektora Oddziałów Banków: Pekao S.A. oraz Kredyt Bank S.A., a także jako Inspektor w Wydziale Finansowym Starostwa Powiatowego w Łowiczu. Obecnie pan Radosław Niewiadomski zasiada w Radzie Nadzorczej spółki zależnej - JHM DEVELOPMENT.

Zgodnie z przedłożonymi oświadczeniami pan Radosław Niewiadomski:

• posiada pełną zdolność do czynności prawnych, o czym mowa w art. 18 § 1 Kodeksu spółek handlowych;

• nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII –XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, 587, 590 oraz 591 ustawy, o czym mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych;

• nie zachodzą wobec niego przeszkody określone w art. 4 i 7 w zw. z art. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku - o ograniczeniu prowadzenia działalność gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;

• nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, ani też nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Radosław Niewiadomski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-25 Jerzy Mirgos Prezes Zarządu
2021-06-25 Paweł Korzeniowski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki