PILNE

MIRACULUM S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. na dzień 10 czerwca 2020 roku

2020-05-08 17:37
publikacja
2020-05-08 17:37
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ogloszenie-o-zwolaniu-zwz.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2020
Data sporządzenia: 2020-05-08
Skrócona nazwa emitenta
MIRACULUM S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. na dzień 10 czerwca 2020 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Miraculum S.A. („Emitent”, „Spółka”) na podstawie artykułów: 395, 399 § 1 oraz art. 402(1) – 402(2) Kodeksu spółek handlowych („KSH”), a także mając na uwadze brzmienie § 19 ust. 1 pkt. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757) zwołuje na dzień 10 czerwca 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się o godz. 13:00 w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 184 B.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał,
5. Wybór Komisji Skrutacyjno – Wyborczej.
6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
7. Rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok oraz propozycji Zarządu w przedmiocie pokrycia strat.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki w 2019 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym w roku 2019, a także wniosku dotyczącego sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2019,
9. Powzięcie uchwał w sprawach:
a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok,
b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok,
c. udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2019 roku,
d. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2019 roku,
e. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2019
f. dalszego istnienia Spółki
g. odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki
h. powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki
Plik Opis
ogloszenie-o-zwolaniu-zwz.pdfogloszenie-o-zwolaniu-zwz.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-08 Tomasz Sarapata Członek Zarządu
2020-05-08 Sławomir Ziemski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym. W którym banku najlepsza oferta?

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym. W którym banku najlepsza oferta?

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki