REKLAMA

MIRACULUM S.A.: Zakończenie subskrypcji obligacji serii S1 i sprzedaży akcji serii P posiadaczowi części tych obligacji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego emitenta związanych z dopuszczeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku regulowanym

2021-07-21 11:03
publikacja
2021-07-21 11:03
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 66 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-21
Skrócona nazwa emitenta
MIRACULUM S.A.
Temat
Zakończenie subskrypcji obligacji serii S1 i sprzedaży akcji serii P posiadaczowi części tych obligacji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego emitenta związanych z dopuszczeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku regulowanym
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka), w związku z zakończeniem subskrypcji obligacji serii S1 i sprzedaży akcji serii P posiadaczowi części tych obligacji związanych z dopuszczeniem akcji Spółki serii P do obrotu na rynku regulowanym przekazuje poniższe informacje.


1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:
Subskrypcja obligacji serii S1 rozpoczęła się w dniu 22 października 2019 roku i zakończyła się w dniu 28 października 2019 roku, a sprzedaż akcji rozpoczęła się w dniu 18 czerwca 2021 roku i zakończyła w dniu 23 czerwca 2021 roku.
2. Data przydziału papierów wartościowych:
28 października 2019 roku – data przydziału obligacji serii S1.
23 czerwca 2021 roku – data wyrejestrowania 1.000.000 obligacji serii S1 zamiennych na akcje, z których zostało wykonane prawo objęcia akcji serii P, a także data zarejestrowania 1.000.000 akcji serii P pod kodem PLKLSTN00108.
3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:
1.500.000 obligacji serii S1
1.000.000 akcji serii P
4. Stopa redukcji:
Nie wystąpiła.
5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży:
1.500.000 obligacji serii S1
1.000.000 akcji serii P
6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:
1.500.000 obligacji serii S1
1.000.000 akcji serii P
7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane (nabywane):
Obligacje serii S1 były nabywane po cenie emisyjnej 3,00 złote za 1 obligację
Akcje serii P były nabywane po cenie emisyjnej 3,00 złote za 1 akcję
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:
2 osoby złożyły zapisy na obligacje serii S1
Dotychczas 1 osoba złożyła zapis na akcje serii P (jednak zgodnie z obowiązującymi Warunkami Emisji Obligacji serii S1 obligatariuszowi przysługuje prawo do złożenia oświadczenia o objęciu akcji serii P w warunkowym kapitale zakładowym nie później niż do trzech dni przed dniem wykupu ww. obligacji, który przypada na dzień 23 października 2021 roku)
9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:
2 osoby - obligacje serii S1
Dotychczas 1 osoba - akcje serii P (w przypadku terminowego złożenia przez drugiego obligatariusza serii S1 oświadczenia o objęciu akcji serii P w warunkowym kapitale zakładowym Zarząd Spółki podejmie działania zmierzające do realizacji uprawnienia obligatariusza do zamiany obligacji serii S1 na akcje serii P)
10. Nazwie (firma) subemitentów:
Spółka nie zawierała umowy o subemisję.
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży;
Wartość subskrypcji obligacji serii S1 – 4.500.000 złotych
Wartość sprzedaży akcji serii P – 3.000.000 złotych
12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale co najmniej na koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty,
Spółka poniosła wskazane poniżej koszty, w tym koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty.
b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie,
Spółka nie poniosła żadnych kosztów na wynagrodzenie subemitentów.
c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa,
Spółka nie poniosła żadnych kosztów na sporządzenie prospektu emisyjnego,
d) promocji oferty
Spółka nie poniosła żadnych kosztów na promocje oferty
- wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta;

Emisja obligacji serii S1 spowodowała koszty w łącznej wysokości 64.350,00 złotych netto w tym: koszty (łącznie dla obu wyemitowanych przez Spółkę serii obligacji tj. serii S1 i S2):
- rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS – 350,00 złotych
- doradztwa prawnego przy emisji obligacji – 20.000,00 złotych netto, agenta emisji - 20.000,00 złotych netto oraz Sponsora emisji – 23.000,00 złotych netto
oraz koszty rejestracji obligacji serii S1 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. - 1.000,00 złotych netto
natomiast emisja akcji serii P spowodowała następujące koszty w łącznej wysokości 14.900,00 złotych netto, w tym:
- koszty rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS – 350,00 złotych
oraz
- koszty agenta emisji - 7.000,00 złotych netto, koszty czynności związanych z zamianą obligacji serii S1 na akcje serii P – 50.00 złotych netto, koszty rejestracji akcji serii P w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. - 1.000,00 złotych netto oraz koszty dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii P do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – 6.500,00 zł netto.
Metody rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych:
Koszty przeprowadzenia sprzedaży akcji serii P stanowią koszty w 2021 roku.
Sposób ujęcia kosztów w sprawozdaniu finansowym Spółki:
Powyższe koszty obciążą wynik finansowy okresu.
13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą;
0,01 złotych
14. Sposób opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących:
Obligacje serii S 1 zostały opłacone wkładami pieniężnymi.
Akcje serii P zostały opłacone wkładami pieniężnymi poprzez opłacenie obligacji serii S1 zamiennych na akcje Spółki po cenie emisyjnej ustalonej zgodnie z parytetem wymiany obligacji serii S1 na akcje serii P określonym w uchwale nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Miraculum SA z dnia 28 marca 2019 roku. Zgodnie z przyjętą uchwałą nr 1/10/2019 Zarządu Miraculum SA z dnia 22 października 2019 roku cena emisyjna obligacji serii S1 została ustalona na poziomie 3,00 zł oraz zgodnie z przyjętą̨ uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Miraculum SA z dnia 28 marca 2019 roku cena emisyjna Akcji serii P została ustalona w wysokości 3,00 złote. Z uwagi na powyższy parytet wymiany obligacji serii S1 na Akcje serii P wyniósł 1:1.

Podstawa prawna: § 16 ust. 1 Rozporządzenia Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-21 Marek Kamola Członek Zarządu
2021-07-21 Sławomir Ziemski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać nawet 420 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać nawet 420 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki