REKLAMA

MIRACULUM S.A.: Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym

2021-05-04 19:45
publikacja
2021-05-04 19:45
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-04
Skrócona nazwa emitenta
MIRACULUM S.A.
Temat
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Miraculum S.A. (Spółka), niniejszym informuje, że w dniu 04 maja 2021 roku powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 30 kwietnia 2021 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J1 oraz zmianę Statutu Spółki.

Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło na podstawie Uchwały nr 02/02/2021 Zarządu Miraculum S.A. z dnia 10 lutego 2021 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji nowej serii J1 w ramach kapitału docelowego, przekazanej do publicznej wiadomości raportem bieżącym Nr 09/2021 z dnia 10 lutego 2021 roku.

Wysokość kapitału zakładowego Spółki po rejestracji wynosi 43.800.000,00 (czterdzieści trzy miliony osiemset tysięcy) złotych.
Kapitał zakładowy podzielony jest na 36.500.000 (trzydzieści sześć milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela o wartości nominalnej po 1,20 zł (jeden złoty dwadzieścia groszy) każda akcja.
Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę 36.500.000 akcji, po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego, wynosi 36.500.000 głosów.

Struktura kapitału zakładowego po rejestracji zmian przedstawia się następująco:
5.388.200 akcji zwykłych na okaziciela serii A1;
20.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M1;
666.615 akcji zwykłych na okaziciela serii S;
3.037.408 akcji zwykłych na okaziciela serii U;
900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii R1;
1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii R2,
11.512.223 akcje zwykłe na okaziciela serii W;
900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii T;
1.075.554 akcji zwykłych na okaziciela serii T1;
5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii T2;
2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii T3;
1.150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii T4;
1.450.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J;
1.400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J1.

Ponadto, Zarząd Spółki informuje, że zmianie uległ § 6 ust. 1 Statutu Spółki.

Dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1 Statutu Spółki:

„1. Kapitał zakładowy wynosi 42.120.000,00 (czterdzieści dwa miliony sto dwadzieścia tysięcy 00/100) złotych i dzieli się na 35.100.000 (trzydzieści pięć milionów sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 1,20 (jeden i 20/100) złotych każda akcja, w tym:
a) 5.388.200 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii A1;
b) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M1;
c) 666.615 (sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset piętnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii S;
d) 3.037.408 (trzy miliony trzydzieści siedem tysięcy czterysta osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii U;
e) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii R1;
f) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii R2;
g) 11.512.223 (jedenaście milionów pięćset dwanaście tysięcy dwieście dwadzieścia trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii W;
h) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii T;
i) 1.075.554 (jeden milion siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii T1;
j) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii T2;
k) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii T3;
l) 1.150.000 (jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii T4,
m) nie więcej niż 2.500.000,00 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii P;
n) nie więcej niż 1.800.000,00 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii Y;
o) 1.450.000 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J.”

Obecne brzmienie § 6 ust. 1 Statutu Spółki przedstawia się następująco:

„1. Kapitał zakładowy wynosi 43.800.000,00 (czterdzieści trzy miliony osiemset tysięcy 00/100) złotych i dzieli się na 36.500.000 (trzydzieści sześć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 1,20 (jeden i 20/100) złotych każda akcja, w tym:
a) 5.388.200 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii A1;
b) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M1;
c) 666.615 (sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset piętnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii S;
d) 3.037.408 (trzy miliony trzydzieści siedem tysięcy czterysta osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii U;
e) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii R1;
f) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii R2;
g) 11.512.223 (jedenaście milionów pięćset dwanaście tysięcy dwieście dwadzieścia trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii W;
h) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii T;
i) 1.075.554 (jeden milion siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii T1;
j) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii T2;
k) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii T3;
l) 1.150.000 (jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii T4,
m) 1.450.000 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J,
n) 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J1 ;
o) nie więcej niż 2.500.000,00 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii P,
p) nie więcej niż 1.800.000,00 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii Y.

Spółka informuje, że łączna wysokość kapitału docelowego pozostałego do objęcia wynosi 15.000,00 (piętnaście tysięcy) złotych.


Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-04 Marek Kamola Członek Zarządu
2021-05-04 Sławomir Ziemski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1600 zł premii!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki