REKLAMA

MINUTOR ENERGIA S.A.: Zawarcie umowy o współpracy

2021-10-13 15:37
publikacja
2021-10-13 15:37
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 44 / 2021
Data sporządzenia: 2021-10-13
Skrócona nazwa emitenta
MINUTOR ENERGIA S.A.
Temat
Zawarcie umowy o współpracy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Minutor Energia S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym zawarł z Liet-Pol S.A. z siedzibą w Chorzowie (dalej: Liet-Pol) umowę o współpracy (dalej: Umowa o Współpracy), której celem jest uregulowanie zasad przyszłej współpracy w zakresie zawierania umów konsorcjum, które podejmować będzie się realizacji robót budowlanych i/lub instalacyjnych na rzecz:
1. Podmiotów publicznych,
2. Podmiotów prywatnych,
3. Koordynatorów działających w imieniu i na rzecz Klastrów Energii lub spółdzielni energetycznych.
W celu realizacji Umowy o Współpracy, strony postanawiają stworzyć porozumienie, gdzie przed każdym postępowaniem przetargowym tworzyć będą konsorcjum zgodnie z poniższą zasadą:
a. Spółka będzie pełnić funkcję lidera konsorcjum;
b. Liet-Pol pełnić będzie funkcję uczestnika konsorcjum;
c. w przypadku konieczności uzupełnienia kompetencji w ramach konsorcjum, strony będą
dążyć do pozyskania ich w ramach umowy powierzenia zasobów, a w ostateczności strony
podejmą decyzję o poszerzeniu składu konsorcjum o innych uczestników.

Ponadto, w Umowie o Współpracy strony ustaliły, że w każdej umowie konsorcjum zostanie zawarty punkt, iż w braku wywiązania się przez któregoś z członków konsorcjum ze swoich umownych obowiązków (terminowa zapłata, dostawa określonych materiałów lub usług), obowiązki te przejmie Spółka, jako lider konsorcjum, bez konieczności zmiany umowy konsorcjum, a jedynie poprzez zawiadomienie zamawiającego i pozostałych członków konsorcjum. W przypadku takiego zawiadomienia, stronom nie przysługiwać będzie żadne odwołanie. Co do zasady, odpowiedzialność pod względem technicznym za zrealizowanie danej umowy z zamawiającym ponosi wyłącznie Spółka jako lider konsorcjum.

Niniejsza Umowa o Współpracy obowiązywać będzie na czas niekreślony od dnia zawarcia. W tym okresie strony postanawiają brać wspólnie udział w postępowaniach przetargowych oraz
zapytaniach ofertowych, których przedmiotem są usługi lub roboty z zakresu instalacji OZE z
magazynami energii (z możliwością zwolnienia się z tego obowiązku przez każdą ze stron). Umowę o Współpracy każda ze stron może wypowiedzieć z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, skutecznego na ostatni dzień miesiąca.

Konsorcja, które stworzone zostaną dzięki niniejszej Umowie o Współpracy będą przygotowane do reakcji na wciąż ewoluującym rynku elektroenergetycznym jak i instalacji PV wraz z magazynami energii. Strony zawierając Umowę o Współpracy dopatrują się możliwości synergii przy współpracy w związku z przyjętymi nowelizacjami, jak i procedowanymi zmianami ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz innymi regulacjami prawa polskiego i regulacjami europejskimi, w szczególności takimi jak dyrektywa REDII oraz założenia FIT FOR 55, a ponadto również z szeregiem ogólnodostępnych informacji krajowych dotyczących mankamentów sieci przesyły i konieczności ich uzupełniania instalacjami OZE wspieranymi przez magazyny energii.

Zarząd Spółki wskazuje, iż Liet-Pol jest partnerem czeskiego producenta magazynów energii, którego urządzenia pracują m.in. dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., czy Promet-PLAST – Energetyczny Klaster Oławski EKO.

Zawarcie niniejszej Umowy o Współpracy stanowi istotny element przyjętej przez Zarząd strategii rozwoju Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-13 Zbisław Lasek Prezes Zarządu Zbisław Lasek
2021-10-13 Tomasz Wielgo Członek Zarządu Tomasz Wielgo
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki