REKLAMA

MILKPOL: Raport miesięczny Milkpol SA za m-c listopad 2017 roku

2017-12-14 12:46
publikacja
2017-12-14 12:46
Zarząd Milkpol SA z siedzibą w Czarnocinie (Spółka) przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc listopad 2017 roku.
I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Milkpol SA:
W listopadzie 2017 roku wystąpiły następujące tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości ewentualne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Milkpol SA: (1) cena skupu surowca mleczarskiego, wykorzystywanego w produkcji realizowanej przez Milkpol SA, w listopadzie 2017 roku wzrosła, w porównaniu do okresu analogicznego dla roku 2016, o 23,7%, przy czym ilość skupowanego mleka surowego w stosunku do ilości skupionej w analogicznym okresie roku 2016 zmalała o 2,6%; (2) wartość przychodów Spółki ze sprzedaży w listopadzie 2017 roku osiągnęła poziom z listopada ubiegłego roku.
W listopadzie 2017 roku Spółka po raz jedenasty została nagrodzona tytułem i certyfikatem Jakości Biznesu „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2017. Tytuł ambasadora Fair Play w Biznesie otrzymały Panie Aleksandra Świerczyńska i Magdalena Gałwa pełniące w Spółce odpowiednio funkcję Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Milkpol SA. Powyższe może mieć wpływ na postrzeganie Spółki na rynku, a także ewentualnie w sposób pośredni na uzyskiwane przez nią wyniki finansowe.
Poza wyżej wymienionymi, w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły inne zdarzenia i tendencje w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie mogłyby mieć wpływ na kondycję finansową oraz wyniki finansowe Spółki.
II. Zestawienie istotnych wydarzeń korporacyjnych dotyczących Spółki, mających miejsce w miesiącu sprawozdawczym:
W listopadzie 2017 roku nie wystąpiły istotne wydarzenia korporacyjne dotyczące Spółki.
III. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:
W okresie sprawozdawczym (tj. w listopadzie 2017 roku) Spółka opublikowała, za pośrednictwem systemu EBI, 2 (dwa) raporty EBI, tj.:
(1) raport bieżący EBI Nr 19/2017 z dnia 14 listopada 2017 roku, Raport miesięczny Milkpol SA za październik 2017 roku.
(2) raport okresowy EBI Nr 20/2017 z dnia 14 listopada 2017 roku, Raport kwartalny Milkpol SA za III kwartał 2017 roku.
W okresie sprawozdawczym (tj. w listopadzie 2017 roku) Spółka nie publikowała raportów za pośrednictwem systemu ESPI.
Raporty bieżące Spółki publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Spółki (http://www.milkpol.com.pl), a także m.in. na następujących stronach internetowych: http://www.newconnect.pl oraz http://www.infostrefa.com.
IV. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:
W listopadzie 2017 roku nie były realizowane plany wykorzystania środków pochodzących z emisji akcji Spółki.
V. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:
Według wiedzy posiadanej na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie przewiduje, aby w okresie miesiąca grudnia 2017 roku miały mieć miejsce wydarzenia, które mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów.
Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Dokonaj kolejnego zrównoważonego wyboru

Dokonaj kolejnego zrównoważonego wyboru

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki