REKLAMA

MEiN opracowało wytyczne dotyczące wsparcia uczniów po powrocie do szkół

2021-05-17 20:53
publikacja
2021-05-17 20:53
MEiN opracowało wytyczne dotyczące wsparcia uczniów po powrocie do szkół
MEiN opracowało wytyczne dotyczące wsparcia uczniów po powrocie do szkół
/ FORUM

Wskazówki dotyczące realizacji podstawowy programowej, dostosowania tematyki zajęć do zdiagnozowanych potrzeb uczniów czy rozwijania relacji interpersonalnych na poziomie nauczyciel-uczeń, uczeń-uczeń - zawierają wytyczne MEiN dotyczące działań po powrocie uczniów do szkół.

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało "Wytyczne dotyczące działań skierowanych do uczniów i rodziców oraz kadry pedagogicznej po powrocie do szkół i placówek". Jak podaje resort celem wytycznych jest wsparcie uczniów w powrocie do nauki stacjonarnej.

"Wytyczne zostały przygotowane, aby pomóc nauczycielom i dyrektorom szkół w organizacji zajęć stacjonarnych po długotrwałym okresie kształcenie na odległość. Ich celem jest także wsparcie kadry pedagogicznej w jak najlepszym rozpoznaniu potrzeb dzieci i młodzieży, a tym samym ułatwienie im adaptacji w przestrzeni szkolnej i w grupie rówieśniczej" - informuje MEiN.

Materiał został podzielony na kilka części: rekomendacje dla kadry pedagogicznej szkół i placówek; działania skierowane do uczniów; współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi; wymagania w zakresie działalności poradni psychologiczno-pedagogicznych; ustalenia dla kuratorów oświaty.

MEIN w rekomendacjach dla kadry pedagogicznej szkół i placówek poleca zorganizowanie niezwłocznie spotkania kadry pedagogicznej w celu ustalenia wspólnych działań skierowanych do uczniów i rodziców w celu rozpoznania problemów w sferze emocjonalnej, społecznej, fizycznej dla konkretnych oddziałów.

Wskazuje na potrzebę zintensyfikowania działań podejmowanych przez wychowawców i pozostałych nauczycieli w celu rozpoznania potrzeb uczniów w zakresie budowania właściwych relacji społecznych w klasie oraz zintegrowanie działań profilaktycznych wynikających z programu profilaktyczno-wychowawczego z działaniami przeciwdziałającymi COVID-19 i promującymi zdrowie.

MEiN rekomenduje ustalenie sposobów diagnozowania osiągnięć uczniów ukierunkowanych głównie na zaprojektowanie działań wspomagających, bez nadmiernego stosowania klasycznych sposobów sprawdzania wiedzy i umiejętności oraz zwrócenie uwagi na eliminowanie lęku, poczucia zagrożenia spowodowanego nadmiernym obciążeniem związanym np. z przygotowywaniem się do sprawdzianów czy obawą przed porażką w grupie rówieśniczej. Wskazuje na przestrzeganie zasady "nierozliczania" uczniów z zeszytów, zeszytów ćwiczeń, w których wykonywały zadania podczas pracy zdalnej.

Rekomenduje zaprojektowanie cyklu działań integrujących z uwzględnieniem propozycji zgłaszanych przez uczniów i rodziców, z możliwością włączenia w te działania psychologa, pedagoga, terapeuty.

Zaleca określenie zadań pedagogów, psychologów i innych specjalistów zatrudnionych w szkole dotyczących wsparcia nauczycieli, wychowawców w zakresie diagnozowania sytuacji wychowawczej w każdej klasie, ustalenie zakresu modyfikacji programów wychowawczo-profilaktycznych, stworzenie warunków do jeszcze większej aktywności samorządu uczniowskiego, wzmocnienie roli wolontariatu szkolnego – organizacja samopomocy koleżeńskiej.

Wskazuje na podjęcie stałej współpracy z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz zgłoszenie Ośrodkom Doskonalenia Nauczycieli zapotrzebowania na szkolenia kadry pedagogicznej z uwzględnieniem zdiagnozowanych potrzeb.

Wśród działań skierowane do uczniów w rekomendacjach zaleca się rozpoznanie indywidualnych potrzeb uczniów w zakresie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego oraz podjęcie adekwatnych do zdiagnozowanych potrzeb działań oraz rozpoznanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych oraz trudności uczniów w przyswajaniu wiedzy i umiejętności w zakresie danego przedmiotu powstałych w czasie nauki zdalnej. Rekomenduje się dostosowanie tematyki zajęć z wychowawcą do zdiagnozowanych potrzeb uczniów oraz modyfikację realizowanego programu nauczania, metod i form pracy do zdiagnozowanych potrzeb i możliwości uczniów.

W zakresie realizacji podstawy programowej MEiN rekomenduje ograniczenie wprowadzania nowych treści z podstawy programowej w przypadku zajęć edukacyjnych, które będą kontynuowane w roku szkolnym 2021/2022,

Zaleca umożliwienie uczniom dokonania weryfikacji ich wiedzy m.in. przez organizację: poprawkowych sprawdzianów wiedzy jedynie z przedmiotów kończących się w danej klasie; sprawdzianów diagnostycznych, które nie są na ocenę; sprawdzianów na prośbę ucznia/uczniów zgodnie z zapisami w statucie; zrezygnowanie z przeprowadzania niezapowiedzianych kartkówek; ograniczenie liczby przeprowadzanych kartkówek – maksymalnie trzy kartkówki w tygodniu z trzech różnych przedmiotów, maksymalnie z trzech ostatnich tematów; zrezygnowanie z zadawania tzw. prac domowych w klasach VIII do czasu egzaminów.

Rekomenduje się rozwijanie relacji interpersonalnych na poziomie nauczyciel-uczeń, uczeń-uczeń poprzezm.in. częste kontakty i rozmowy nauczycieli/pedagogów z uczniami, uczniów z uczniami (np. podczas lekcji rekomendujemy przeznaczyć 15 minut na integrację oddziału klasowego), objęcie wsparciem osób nieśmiałych i wycofanych, docenianie każdej aktywności, angażowanie do dodatkowych zadań, podejmowanie działań integrujących zespół klasowy (np. obchody urodzin, aktywne przerwy śródlekcyjne), d) organizowanie częstych wyjść klasowych.

Zaleca się uruchomienie stałych dyżurów/konsultacji specjalistów dla uczniów i współpracę z rodzicami/opiekunami prawnymi, w tym w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami. Postuluje się zorganizowanie szkoleń dla rodziców dotyczących spraw wychowawczych, stanów emocjonalnych, pokonywania lęku m.in. przed brakiem akceptacji w grupie, stresu, budowania na nowo relacji interpersonalnych.

Wskazuje się na zintensyfikowanie współpracy poradni psychologiczno-pedagogicznych ze szkołami i placówkami w zakresie diagnozowania uczniów i podejmowania działań wspierających uczniów w realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej z nauczycielami i specjalistami ze szkół, placówek, z rodzicami i opiekunami prawnymi.

W zaleceniach dla kuratorów oświaty rekomenduje się m.in. stworzenie bazy wiedzy na temat dobrych praktyk w zakresie organizacji działań wspierających skierowanych do uczniów, rodziców, nauczycieli, nadzór nad realizacją programu zajęć reintegracyjnych w szkołach i placówkach oraz systematyczną analizę skuteczności podjętych działań w zakresie wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego nadzorowanych szkół i placówek.

W poniedziałek uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, którzy od końca października uczyli się zdalnie, rozpoczęli w całym kraju naukę w trybie hybrydowym, gdzie połowa uczniów uczy się w szkole, a połowa w domu.

Uczniowie klas I-III szkół podstawowych 4 maja rozpoczęli naukę stacjonarną. Przedszkola, oddziały wychowania przedszkolnego – zerówki i inne formy wychowania przedszkolnego, od 19 kwietnia działają w całym kraju stacjonarnie, tak samo żłobki i kluby malucha.(PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka

dsr/ mhr/

Źródło:PAP
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (1)

dodaj komentarz
szymon_xyz
Warto zauważyć, iż dla wielu nauczycieli powrót do szkoły także nie będzie łatwy. Niektórzy przez wiele miesięcy pracowali tylko zdalnie. Teraz muszą dojechać do placówki, zreorganizować swoją pracę (wszyscy się zgadzają, że to nie będą normalne lekcje, a "nienormalne" zazwyczaj wymagają dużo większej Warto zauważyć, iż dla wielu nauczycieli powrót do szkoły także nie będzie łatwy. Niektórzy przez wiele miesięcy pracowali tylko zdalnie. Teraz muszą dojechać do placówki, zreorganizować swoją pracę (wszyscy się zgadzają, że to nie będą normalne lekcje, a "nienormalne" zazwyczaj wymagają dużo większej ilości wkładu pracy), zmierzyć się z problemami i "wizjami" rodziców oraz uczniów. Nauczyciel, który pracował on-line 7:45-13:30... potem jeszcze ze 2-3h przygotowując materiały/sprawdzając prace itd., realizując swoją - zazwyczaj dobrze znaną - podstawę programową... efektywny był - powiedzmy - w godz. 7:45-16:00. Teraz będzie wychodził do pracy o 7:00, do 13:30 prowadził zajęcia według wytycznych kolejnych ekspertów zza biurka, którzy wiedzą lepiej... o 14:00 zacznie 3-godzinne szkolenie... by zdążyć na radę o 17:00... Już o 20:00 wyjdzie ze szkoły, by o 21:00 dotrzeć do domu... i przygotować się na kolejny dzień. Najdalej po tygodniu takiej pracy będzie tak wypluty, że czasu dla uczniów w ogóle mu nie zostanie... ale to nic... się mu wtedy zorganizuje konsultacje z psychologiem... w weekend... najlepiej 2-dniową konferencję z "ekspertami" z Ministerstwa.

Powiązane: Edukacja

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki