REKLAMA

MEX POLSKA S.A.: wyniki finansowe

2021-09-23 17:55
publikacja
2021-09-23 17:55
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
1315_GK_MEX_30.06.2021_Raport_skonsolidowany-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Skonsolidowane_SF_Mex_Polska.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Spraw_Zarzadu_Grupy.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze /2020 półrocze / 2021 półrocze /2020
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 9 773 20 811 2 149 4 686
II. Koszt własny sprzedaży 12 167 21 723 2 676 4 891
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (2 394) (912) (526) (205)
IV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 428 (4 801) 94 (1 081)
V. Zysk (strata) brutto (85) (6 100) (19) (1 374)
VI. Zysk (strata) netto przypadający na udziałowców jednostki dominującej 70 (4 756) 15 (1 071)
VII. Zysk (strata) netto 288 (5 556) 63 (1 251)
VIII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 0,01 (0,62) 0,00 (0,14)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 631 1 062 359 239
X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (38) (691) (8) (156)
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 922 4 479 203 1 008
WYBRANE DANE FINANSOWE NA DZIEŃ
dane dotyczące sródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej
XII. Aktywa razem 57 451 54 770 12 708 11 868
XIII. Zobowiązania razem 55 319 52 651 12 236 11 409
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 23 059 18 519 5 101 4 013
XV. Kapitał własny 2 132 2 118 472 459
XVI. Kapitał podstawowy 767 767 170 166
XVII. Liczba akcji w sztukach 7 665 436 7 665 436 7 665 436 7 665 436
XVIII. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 0,28 0,28 0,06 0,06
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
1315_GK_MEX_30.06.2021_Raport_skonsolidowany-sig.pdf1315_GK_MEX_30.06.2021_Raport_skonsolidowany-sig.pdf RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SF GRUPY KAPITAŁOWEJ MEX POLSKA S.A W ŁODZI
Skonsolidowane_SF_Mex_Polska.pdfSkonsolidowane_SF_Mex_Polska.pdf SKONSOLIDOWANE SF GRUPY KAPITAŁOWEJ MEX POLSKA S.A. SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF ZA I PÓŁROCZE 2021 R.
Spraw_Zarzadu_Grupy.pdfSpraw_Zarzadu_Grupy.pdf SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W I PÓŁROCZU 2021 R.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-23 PAWEŁ KOWALEWSKI PREZES ZARZĄDU
2021-09-23 PAULINA WALCZAK WICEPREZES ZARZĄDU
2021-09-23 ANDRZEJ DOMŻAŁ WICEPREZES ZARZĄDU
2021-09-23 DARIUSZ KOWALIK CZŁONEK ZARZĄDU
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Teraz Twoje oszczędności mogą więcej – aż 8% w skali roku!

Teraz Twoje oszczędności mogą więcej – aż 8% w skali roku!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki