REKLAMA

MERLINGRP: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki

2021-06-10 21:08
publikacja
2021-06-10 21:08
Zarząd Emitenta Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, iż w
dniu 9 czerwca 2021 roku otrzymał żądanie akcjonariusza – WNG LIMITED z siedzibą w
Larnace, Republika Cypru, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych,
reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w
porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30
czerwca 2021 roku, na godzinę 13:00, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, następującego
punktu obrad:
1. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z zamianą 26.125.305 akcji
imiennych serii D oraz 14.800.000 akcji imiennych serii I na akcje na okaziciela,
W związku z powyższym Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek
handlowych, uzupełnił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Emitenta poprzez
dodanie pkt 17 (dotychczasowy pkt 17 porządku obrad ulega przesunięciu do pkt 18).
Szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia, po uwzględnieniu wniosku akcjonariusza jest
następujący:

1/ otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2/ wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
4/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności w roku 2020 oraz z oceny działalności Zarządu w roku 2020,
5/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku,
6/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku,
7/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za
okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku,
8/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia
2020 roku,
9/ podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2020,
10/ podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków w roku 2020,
11/ podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania
obowiązków w roku 2020,
12/ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania w drodze kooptacji członka Rady
Nadzorczej Pana Tomasza Bieńczaka,
13/ podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej,
14/ podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej,
15/ podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej,
16/ podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej,
17/ podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z zamianą 26.125.305 akcji
imiennych serii D oraz 14.800.000 akcji imiennych serii I na akcje na okaziciela,
18/ Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje pełną treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór
formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika uzupełnione
zgodnie z żądaniem akcjonariusza, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek
handlowych.

Podstawa prawna:§ 4 ust.2 pkt 4 w zw. z § 6 ust.6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego
Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na
rynku NewConnect"
Załączniki
20210610_210833_0000134423_0000132481.pdf
20210610_210833_0000134423_0000132482.pdf
20210610_210833_0000134423_0000132483.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki