REKLAMA

MERLIN GROUP S.A.: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki

2021-06-10 16:33
publikacja
2021-06-10 16:33
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
15_2021_Merlin_ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_po_uwzglednieniu_wniosku_akcjonariusza.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
15_2021_Merlin_projekty_uchwal_ZWZ_po_uwzglednieniu_wniosku_akcjonariusza.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
15_2021_Merlin__pelnomocnitwo_z_instrukcja_ZWZ_po_uwzglednieniu_wniosku_akcjonariusza.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-10
Skrócona nazwa emitenta
MERLIN GROUP S.A.
Temat
Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Emitenta Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 9 czerwca 2021 roku otrzymał żądanie akcjonariusza – WNG LIMITED z siedzibą w Larnace, Republika Cypru, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, reprezentu-jącego co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 roku, na godzinę 13:00, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, następującego punktu obrad:

1. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z zamianą 26.125.305 akcji imiennych serii D oraz 14.800.000 akcji imiennych serii I na akcje na okaziciela.

W związku z powyższym Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Emitenta poprzez dodanie pkt 17 (dotychczasowy pkt 17 porządku obrad ulega przesunięciu do pkt 18).

Szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia, po uwzględnieniu wniosku akcjonariusza jest następujący:
1/ otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2/ wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
4/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2020 oraz z oceny działalności Zarządu w roku 2020,
5/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku,
6/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku,
7/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku,
8/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku,
9/ podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2020,
10/ podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020,
11/ podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020,
12/ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania w drodze kooptacji członka Rady Nadzorczej Pana Tomasza Bieńczaka,
13/ podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej,
14/ podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej,
15/ podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej,
16/ podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej,
17/ podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z zamianą 26.125.305 akcji imiennych serii D oraz 14.800.000 akcji imiennych serii I na akcje na okaziciela,
18/ Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje pełną treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika uzupełnione zgodnie z żądaniem akcjonariusza, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych.
Załączniki
Plik Opis
15_2021_Merlin_ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_po uwzględnieniu wniosku akcjonariusza.pdf15_2021_Merlin_ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_po uwzględnieniu wniosku akcjonariusza.pdf 15_2021_Merlin_ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_po uwzględnieniu wniosku akcjonariusza
15_2021_Merlin_projekty uchwał ZWZ_po uwzględnieniu wniosku akcjonariusza.pdf15_2021_Merlin_projekty uchwał ZWZ_po uwzględnieniu wniosku akcjonariusza.pdf 15_2021_Merlin_projekty uchwał ZWZ_po uwzględnieniu wniosku akcjonariusza
15_2021_Merlin_ pełnomocnitwo z instrukcją ZWZ_po uwzględnieniu wniosku akcjonariusza.pdf15_2021_Merlin_ pełnomocnitwo z instrukcją ZWZ_po uwzględnieniu wniosku akcjonariusza.pdf 15_2021_Merlin_ pełnomocnitwo z instrukcją ZWZ_po uwzględnieniu wniosku akcjonariusza

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-10 Przemysław Żbikowski Prezes Zarządu
2021-06-10 Marek Belniak Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki