WAŻNE

MERCOR S.A.: Wyniki przeglądu opcji strategicznych

2019-05-13 17:21
publikacja
2019-05-13 17:21
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2019
Data sporządzenia: 2019-05-13
Skrócona nazwa emitenta
MERCOR S.A.
Temat
Wyniki przeglądu opcji strategicznych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd „MERCOR” S.A. („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2018 „Rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych” opublikowanego 21 sierpnia 2018 r., informuje, że po przeprowadzeniu analizy możliwych struktur transakcji dotyczących Spółki i jej grupy kapitałowej za najkorzystniejsze dla ich dalszego rozwoju uznał pozyskanie dla „MERCOR” S.A. inwestora finansowego, który objąłby, wskutek skierowanej do niego nowej emisji akcji, mniejszościowy pakiet akcji Emitenta w ramach podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy („Rozważana transakcja”).

W celu doprowadzenia do zawarcia Rozważanej transakcji, Emitent będzie prowadził rozmowy z potencjalnymi inwestorami finansowymi zainteresowanymi objęciem Nowych akcji (jak zdefiniowano poniżej) oraz umożliwi im przeprowadzenie badania prawnego i finansowego Spółki i jej grupy kapitałowej.

Emitent zamierza prowadzić rozmowy z potencjalnymi inwestorami finansowymi w oparciu o następujące parametry bazowe:
a) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela obejmowanych w zamian za wkłady pieniężne w liczbie nie większej niż 19,99% istniejących i dopuszczonych do obrotu na GPW akcji Spółki („Nowe akcje”), z zamiarem złożenia wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie Nowych akcji do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. bez obowiązku sporządzenia prospektu emisyjnego;
b) przeprowadzenie emisji Nowych akcji w ramach subskrypcji prywatnej skierowanej do wybranego inwestora finansowego z wyłączeniem w całości prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki;
c) ustalenie ceny emisyjnej jako wartości wyższej ze średnich cen rynkowych akcji Spółki z okresu 3 i 6 miesięcy obrotu akcjami przed dniem ogłoszenia walnego zgromadzenia, którego porządek obrad obejmuje uchwałę o emisji Nowych akcji.

Zamiarem Emitenta jest zakończenie negocjacji i doprowadzenie do zawarcia umów dotyczących Rozważanej transakcji na początku trzeciego kwartału 2019 r.

Emitent będzie przekazywał do publicznej wiadomości dalsze informacje o przebiegu procesu rozmów z inwestorami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-13 Krzyszto Krempeć Prezes Zarządu
2019-05-13 Jakub Lipiński Pierwszy Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki