REKLAMA
Weekend z Bankier.pl

MERCATOR MEDICAL S.A.: Wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty

2022-04-21 19:43
publikacja
2022-04-21 19:43
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2022
Data sporządzenia: 2022-04-21
Skrócona nazwa emitenta
MERCATOR MEDICAL S.A.
Temat
Wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Mercator Medical S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że będzie wnosił, aby Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta zatwierdzające jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta za rok 2021 podjęło uchwałę o pokryciu straty netto wykazanej w jednostkowym sprawozdaniu finansowym, w wysokości 27.105.894,54 zł, z zysków przyszłych okresów. Brak zysku jednostkowego za 2021 rok oraz fakt, że Spółka nie dysponuje utworzonymi z zysku kapitałem zapasowym lub rezerwowym nie pozwala na wypłatę w 2022 roku dywidendy lub przeprowadzenie skupu akcji własnych przez Spółkę. W związku z wykazaną w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy stratą, z uwagi na ograniczenia wynikające z art. 349 § 2 zd. 1 Kodeksu spółek handlowych, Emitent nie będzie również mieć możliwości wypłaty w 2022 r. zaliczki na poczet dywidendy, nawet w przypadku uzyskania przez Emitenta w trakcie 2022 roku dodatnich jednostkowych wyników finansowych. Z uwagi na powyższe ograniczenia formalne oraz liczne czynniki, jakie pojawiły się w trakcie ostatnich 12 miesięcy i były trudne do wcześniejszego przewidzenia, a mają znaczący negatywny wpływ na sytuację i perspektywy Emitenta, takie jak drastyczne pogorszenie si ę koniunktury na rynku rękawic medycznych, niestabilność tego rynku, wysoka inflacja, a w ostatnim czasie także wojna w Ukrainie, Emitent nie ma obecnie i w najbliższej przyszłości możliwości wypłaty na rzecz akcjonariuszy kwoty wynikającej z deklaracji zawartej w raporcie bieżącym nr 61/2020 z 9 grudnia 2020 r.
Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje o zamiarze realizacji skupu akcji Emitenta przez spółki zależne, w wykonaniu upoważnienia udzielonego w uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z 27 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji Emitenta przez spółki zależne Emitenta i upoważnienia tych spółek zależnych do nabycia akcji Emitenta w liczbie nie przekraczającej 20% kapitału zakładowego Emitenta. Intencją Zarządu jest, aby skup akcji został wykonany w okresie 12 miesięcy do kwoty 100 mln zł. Przed rozpoczęciem nabywania akcji Emitent przekaże do publicznej wiadomości informacje wymagane przepisami prawa.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-04-21 Wiesław Żyznowski Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki