REKLAMA

MERCATOR MEDICAL S.A.: Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia Mercator Medical S.A. ze spółką zależną Trino sp. z o.o., zgodnie z art. 504 § 1 kodeksu spółek handlowych

2023-09-26 15:10
publikacja
2023-09-26 15:10
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2023
Data sporządzenia: 2023-09-26
Skrócona nazwa emitenta
MERCATOR MEDICAL S.A.
Temat
Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia Mercator Medical S.A. ze spółką zależną Trino sp. z o.o., zgodnie z art. 504 § 1 kodeksu spółek handlowych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent"), działając na podstawie art. 504 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zawiadamia o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką zależną Trino sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej łącznie: „Spółki”).

Zamierzone połączenie ma nastąpić w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Trino sp. z o.o. na Emitenta, zgodnie z ustaleniami podjętymi w planie połączenia uzgodnionym pomiędzy Spółkami w dniu 26 września 2023 r., udostępnionym w dniu 26 września 2023 r. w raporcie bieżącym Emitenta nr 29/2023 oraz na stronie internetowej Emitenta https://pl.mercatormedical.eu/inwestorzy/ oraz na stronie internetowej spółki przejmowanej: https://trino.info.pl

Jednocześnie Emitent zawiadamia, że niezwłocznie po publikacji niniejszego raportu bieżącego, stosownie do treści art. 505 § 3¹ Kodeksu spółek handlowych, do wiadomości publicznej udostępnione zostaną na stronie internetowej https://pl.mercatormedical.eu/inwestorzy/ następujące dokumenty:
1) plan połączenia wraz z załącznikami do planu połączenia, o których mowa w art. 499 § 2 Kodeksu spółek handlowych;
2) jednostkowe sprawozdania finansowe Emitenta oraz sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta za lata obrotowe 2020, 2021 i 2022 wraz z raportami i opiniami/ze sprawozdaniami z badania biegłego rewidenta;
3) sprawozdania finansowe Trino sp. z o.o.

Dokumenty te są udostępnione w wersji elektronicznej z możliwością ich wydruku.

Z uwagi na fakt, iż Emitent jako spółka przejmująca jest jedynym wspólnikiem Trino sp. z o.o. i posiada w kapitale zakładowym Trino sp. z o.o. 100% udziałów, połączenie nastąpi w trybie uproszczonym na podstawie art. 516 § 6 kodeksu spółek handlowych, w związku z czym:
1) połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta jako spółki przejmującej oraz bez objęcia jakichkolwiek akcji w kapitale zakładowym Emitenta przez wspólników Trino sp. z o.o.;
2) plan połączenia zostanie złożony w sądzie rejestrowym, nie będzie jednak podlegać badaniu przez biegłego, o którym mowa w art. 502 § 1 kodeksu spółek handlowych i opinia biegłego w tym zakresie nie będzie sporządzana, a nadto Zarządy łączących się Spółek nie będą sporządzać pisemnych sprawozdań uzasadniających połączenie, o których mowa w art. 501 § 1 kodeksu spółek handlowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-26 Monika Żyznowska Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki