REKLAMA
BELKA ZA 2022 ROK

MERCATOR MEDICAL S.A.: Korekta w skonsolidowanym raporcie kwartalnym

2022-12-05 19:55
publikacja
2022-12-05 19:55
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 43 / 2022
Data sporządzenia: 2022-12-05
Skrócona nazwa emitenta
MERCATOR MEDICAL S.A.
Temat
Korekta w skonsolidowanym raporcie kwartalnym
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Mercator Medical S.A. („Emitent”) informuje, że w wyniku omyłki na etapie
przygotowania do publikacji, w Śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
Grupy Kapitałowej Emitenta oraz w Śródrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym Emitenta za
okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2022 r. zawartych w Skonsolidowanym raporcie
kwartalnym Emitenta za trzeci kwartał 2022 r. błędnie została podana wartość pozycji wymienionych
niżej:
- w Śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, w części C. Segmenty
Operacyjne, na str. 15 w segmencie Produkcja dla pozycji „Przychody z umów z klientami ze sprzedaży
eksportowej w następujących krajach” przypadająca na kraj Nowa Zelandia - wartość opublikowana
27 130 tys. PLN, powinno być: 12 841 tys. PLN;
- w Śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, w części C. Segmenty
Operacyjne, na str. 15 w segmencie Produkcja dla pozycji „Przychody z umów z klientami ze sprzedaży
eksportowej w następujących krajach” przypadająca na kraj – Stany Zjednoczone - wartość
opublikowana 12 839 tys. PLN, powinno być: 27 128 tys. PLN
- w Śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, w nocie 31. Koszty
finansowe, na str. 37 za okres 01.07-30.09.2022r. dla pozycji sumowania „Pozostałe koszty finansowe”
wartość opublikowana 43 tys. PLN, powinno być: (3 997) tys. PLN
- w Śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, w nocie 19, Pozostałe
aktywa finansowe, na str. 24 dla pozycji „Obligacje i listy hipoteczne – wartość nabycia” wartość
opublikowana 100 962 tys. PLN oraz dla pozycji „Obligacje i listy hipoteczne – wycena” – wartość
opublikowana (1 767) tys. PLN, powinno być odpowiednio 80 989 tys. PLN oraz 373 tys. PLN;
- w Śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, w nocie 19, Pozostałe
aktywa finansowe, na str. 24 dla pozycji „Akcje” wartość opublikowana 51 725 tys. PLN oraz dla pozycji
„Akcje wycena” – wartość opublikowana (1 916) tys. PLN, powinno być odpowiednio 71 698 tys. PLN
oraz (4 056) tys. PLN;
- w Śródrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym, w części Pozostałe aktywa finansowe na str.
7, dla pozycji „Obligacje i listy hipoteczne – wartość nabycia” wartość opublikowana 100 962 tys. PLN
oraz dla pozycji „Obligacje i listy hipoteczne – wycena” – wartość opublikowana (1 767) tys. PLN,
powinno być odpowiednio 80 989 tys. PLN oraz 373 tys. PLN;
- w Śródrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym, w części Pozostałe aktywa finansowe na str.
7, dla pozycji „Akcje” wartość opublikowana 51 725 tys. PLN oraz dla pozycji „Akcje wycena” – wartość
opublikowana (1 916) tys. PLN, powinno być odpowiednio 71 698 tys. PLN oraz (4 056) tys. PLN;
- w związku z powyższym konieczna była również zmiana Skonsolidowanego raportu kwartalnego
Grupy Kapitałowej Mercator Medical S.A. za III kwartał 2022 roku zakończony w dniu 30 września 2022
roku – część opisowa, na str. 14 zdanie „Spadek aktywów finansowych został częściowo
zrekompensowany nabyciem obligacji w kwocie 101,0 mln zł oraz akcji w kwocie 51,7 mln zł.”
przyjmuje prawidłowe brzmienie „Spadek aktywów finansowych został częściowo zrekompensowany
nabyciem obligacji w kwocie 89,0 mln zł oraz akcji w kwocie 71,7 mln zł.”
W związku z tym Emitent przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-12-05 Monika Żyznowska Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta osobiste z kontem oszczędnościowym – styczeń 2023 r.

Najtańsze konta osobiste z kontem oszczędnościowym – styczeń 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki