REKLAMA
PIT 2023

MENNICA: Zawarcie aneksów do znaczącej umowy o wykonanie robót budowlanych przez spółkę zależną od Emitenta.

2023-11-21 14:24
publikacja
2023-11-21 14:24
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 40 / 2023
Data sporządzenia: 2023-11-21
Skrócona nazwa emitenta
MENNICA
Temat
Zawarcie aneksów do znaczącej umowy o wykonanie robót budowlanych przez spółkę zależną od Emitenta.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej "Emitentem" lub "Spółką") w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 24/2021 z dnia 08 listopada 2021 r. w sprawie zawarcia znaczącej umowy o wykonanie robót budowlanych przez spółkę zależną od Emitenta informuje, że w dniu 21 listopada 2023 roku wpłynęła do Spółki informacja przekazana przez spółkę zależną od Emitenta tj. Mennica Polska Spółka Akcyjna Spółka Komandytowo – Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Zamawiający”) o zawarciu w dniu 21 listopada 2023 roku z Firmą Budowlaną Antczak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kaliszu („Wykonawca”) dwóch aneksów do umowy o generalne wykonawstwo budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze z garażem podziemnym, drogami, chodnikami, elementami zagospodarowania terenu (oznaczonego R1) z wjazdem istniejącym i niezbędną infrastrukturą techniczną, w ramach inwestycji deweloperskiej „Bulwary Praskie” w Warszawie („Umowa”).
Zgodnie z postanowieniami Aneksu nr 1 do Umowy, w związku z optymalizacją kosztów wykonania zadania inwestycyjnego, zmodyfikowano zakres robót budowlanych wchodzących w skład przedmiotu Umowy, w następstwie czego wynagrodzenie Wykonawcy uległo zmniejszeniu o kwotę 732.986,40 zł netto.
Natomiast, zgodnie z postanowieniami Aneksu nr 2 do Umowy Zamawiający zlecił Wykonawcy wykonanie robót dodatkowych o łącznej wartości 416.968,27 zł netto.
W związku z zawarciem ww. aneksów do Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe, w łącznej kwocie 36.892.015,70 zł netto, powiększone o należny podatek VAT, w stawce zgodnej z obowiązującymi przepisami.

Pozostałe warunki Umowy, w tym udzielone Zamawiającemu gwarancje, sposób wykonania Umowy przez Wykonawcę oraz terminy płatności nie uległy zmianie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-21 Katarzyna Budnicka-Filipiuk Prezes Zarządu
2023-11-21 Siemowit Kalukiewicz Członek Zarzadu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki