REKLAMA
WAŻNE

MEGARON S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Megaron S.A. na dzień 29 czerwca

2020-06-09 13:55
publikacja
2020-06-09 13:55
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
RB_9_2020.06.09_zal_korekta.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2020 K
Data sporządzenia: 2020-06-09
Skrócona nazwa emitenta
MEGARON S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Megaron S.A. na dzień 29 czerwca
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Megaron S.A. z siedzibą w Szczecinie koryguje treść raportu bieżącego nr 9/2020 z dnia 08 czerwca 2020r. w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Megaron S.A. na dzień 29 czerwca 2020r.
Do korygowanego raportu dołączono projekty uchwał na WZ, w których wystąpiły oczywiste pomyłki pisarskie:
1. W projekcie uchwały nr 3/2020 (opublikowanej RB 8/2020 w dniu 02.06.2020r. oraz RB 9/2020 w dniu 08.06.2020r.) napisano:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ksh i § 16 ust 1 lit. c) Statutu Spółki postanawia:
1. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe MEGARON Spółka Akcyjna za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, składające się z:
a) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018r., zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 38.721.547,00 zł.,
b) rachunku zysków i strat za ww. okres, zamykającego się zyskiem netto w wysokości 2.811.116,79 zł.,
c) rachunku przepływów pieniężnych za ww. okres,
d) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za ww. okres,
e) informacji uzupełniającej do sprawozdania finansowego za ww. okres.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
Natomiast powinno być:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ksh i § 16 ust 1 lit. c) Statutu Spółki postanawia:
2. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe MEGARON Spółka Akcyjna za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, składające się z:
a) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019r., zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 38.721.547,00 zł.,
b) rachunku zysków i strat za ww. okres, zamykającego się zyskiem netto w wysokości 2.811.116,79 zł.,
c) rachunku przepływów pieniężnych za ww. okres,
d) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za ww. okres,
e) informacji uzupełniającej do sprawozdania finansowego za ww. okres.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

2. W nagłówku projektu uchwały nr 5/2020 (opublikowanej RB 8/2020 w dniu 02.06.2020r. oraz RB 9/2020 w dniu 08.06.2020r.) napisano:

UCHWAŁA Nr 5/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 29 czerwca 2020r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku

Natomiast powinno być:
UCHWAŁA Nr 5/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Megaron S.A. w Szczecinie
z dnia 29 czerwca 2020r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku

3. W projekcie uchwały nr 9/2020 (opublikowanej RB 8/2020 w dniu 02.06.2020r. oraz RB 9/2020 w dniu 08.06.2020r.) napisano:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh i § 16 ust. 1 lit e) Statutu Spółki postanawia:
1. Udzielić Panu Mariuszowi Sikora absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 12 sierpnia 2019 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Natomiast powinno być:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh i § 16 ust. 1 lit e) Statutu Spółki postanawia:
1. Udzielić Panu Mariuszowi Sikora absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 12 sierpnia 2019 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Załączniki
Plik Opis
RB 9 2020.06.09 zal korekta.pdfRB 9 2020.06.09 zal korekta.pdf Projekty uchwał na ZWZ 29.06.2020

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-09 Piotr Sikora Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Karta kredytowa nr 1 w Polsce wg plebiscytu Złoty Bankier 2021! RRSO: 7,44%

Karta kredytowa nr 1 w Polsce wg plebiscytu Złoty Bankier 2021! RRSO: 7,44%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki