REKLAMA
WAŻNE

MEGARON S.A.: Żądanie uprawnionego akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2020r. oraz zgłoszenie projektów uchwał.

2020-06-08 17:21
publikacja
2020-06-08 17:21
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
RB_9_2020.06.08_zal.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-08
Skrócona nazwa emitenta
MEGARON S.A.
Temat
Żądanie uprawnionego akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2020r. oraz zgłoszenie projektów uchwał.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Megaron S.A. informuje, iż w dniu 08 czerwca 2020r. otrzymał od uprawnionego akcjonariusza Spółki – Pana Piotra Sikora, reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2020r. następujących punktów porządku obrad:
1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

Do żądania akcjonariusza załączono projekty uchwał:
1. „w sprawie zmiany Statutu Spółki”
2. „w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki”
3. „w sprawie wprowadzenia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki”

W związku z powyższym Emitent przekazuje nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2020r. w brzmieniu:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Megaron S.A. za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2019 rok.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku, wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego, wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku oraz oceną sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2019 rok.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2019 roku.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2019 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. (nowy punkt porządku obrad)
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki. (nowy punkt porządku obrad)
13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. (nowy punkt porządku obrad)
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad.
Spółka w załączeniu przekazuje treść projektów uchwał, które akcjonariusz dołączył do żądania umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2020r. punktów dot. podjęcia uchwał w sprawach: zmiany Statutu Spółki, zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, wprowadzenia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
RB 9 2020.06.08 zal.pdfRB 9 2020.06.08 zal.pdf treść projektów uchwał dołączonych do żądania akcjonariusza

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-08 Piotr SIkora Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz iKonto Biznes w Alior Banku, spełnij warunki promocji i zgarnij 300 zł od Bankier.pl i do 1500 zł od Alior Banku.

Otwórz iKonto Biznes w Alior Banku, spełnij warunki promocji i zgarnij 300 zł od Bankier.pl i do 1500 zł od Alior Banku.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki