REKLAMA

MEDICOBIO: Informacja nt. treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicofarma Biotech S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 28 czerwca 2022 r.

2022-06-28 17:45
publikacja
2022-06-28 17:45
Tytuł: Informacja nt. treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicofarma Biotech S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 28 czerwca 2022 r.
Zarząd Spółki Medicofarma Biotech S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2022 r.
Przy każdej podjętej uchwale podano liczbę akcji, z których oddano ważne głosy i procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym oraz łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło wszystkie uchwały przewidziane porządkiem obrad oraz nie zgłoszono sprzeciwów do żadnej uchwały.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu — „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Medicofarma Biotech S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 28 czerwca 2022 r.

Ad. 2 porządku obrad: -------------------------------------------------------

"Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia


§ 1
Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Tomasza Kamińskiego. -----------------------------------------------------------------

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ----------------------------

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięły udział akcje dające prawo łącznie do 58.673.971 głosów. ----------------------------------------------------------
Ważne głosy zostały oddane z 58.673.971 głosów akcji, co stanowi
86,31 % w kapitale zakładowym Spółki. -----------------------------------
"Za" uchwałą oddano 58.673.971 głosów, co stanowi 100 % głosów oddanych. ---------------------------------------------------------------------
Głosów "przeciw" nie oddano ----------------------------------------------
Głosów "wstrzymujących się" nie oddano. --------------------------------
Nie zgłoszono sprzeciwów. --------------------------------------------------


Ad. 4 porządku obrad: -------------------------------------------------------

"Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje: --------

§1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu: -------------------------------------------------
1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------
2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. ---------
4.Przyjęcie porządku obrad. ---------------------------------------------
5.Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. ---------------------------------------
6.Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. ------
7.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021, obejmującego Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2021 r. oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 r., sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2021 r. -------------------------------------------------
8.Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021. ---------
9.Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021. --------
10.Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku. --------------
11.Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku. -----
12.Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty za 2021 rok. --------
13.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. --------------------------

§2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ----------------------------

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; w głosowaniu wzięły udział akcje dające prawo łącznie do 58.673.971 głosów. ----------------------------------------------------------
Ważne głosy zostały oddane z 58.673.971 głosów akcji, co stanowi
86,31 % w kapitale zakładowym Spółki. -----------------------------------
"Za" uchwałą oddano 58.673.971 głosów, co stanowi 100 % głosów oddanych. ---------------------------------------------------------------------
Głosów "przeciw" nie oddano ----------------------------------------------
Głosów "wstrzymujących się" nie oddano. --------------------------------
Nie zgłoszono sprzeciwów. --------------------------------------------------

Ad. 5 porządku obrad: -------------------------------------------------------

"Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie: uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

§ 1
Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. ---------------------------------------------

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ----------------------------

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; w głosowaniu wzięły udział akcje dające prawo łącznie do 58.673.971 głosów. ----------------------------------------------------------
Ważne głosy zostały oddane z 58.673.971 głosów akcji, co stanowi
86,31 % w kapitale zakładowym Spółki. -----------------------------------
"Za" uchwałą oddano 58.673.971 głosów, co stanowi 100 % głosów oddanych. ---------------------------------------------------------------------
Głosów "przeciw" nie oddano ----------------------------------------------
Głosów "wstrzymujących się" nie oddano. --------------------------------
Nie zgłoszono sprzeciwów. --------------------------------------------------

Ad. 6 porządku obrad: -------------------------------------------------------


"Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: ----------------------------------------------------------------------

1.Marek Lubicz-Nowicki ----------------------------------------------
2.Katarzyn Łukomska -------------------------------------------------
3.Katarzyna Okoń ------------------------------------------------------

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." ----------------------------

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; w głosowaniu wzięły udział akcje dające prawo łącznie do 58.673.971 głosów. ----------------------------------------------------------
Ważne głosy zostały oddane z 58.673.971 głosów akcji, co stanowi
86,31 % w kapitale zakładowym Spółki. -----------------------------------
"Za" uchwałą oddano 58.673.971 głosów, co stanowi 100 % głosów oddanych. ---------------------------------------------------------------------
Głosów "przeciw" nie oddano ----------------------------------------------
Głosów "wstrzymujących się" nie oddano. --------------------------------
Nie zgłoszono sprzeciwów. --------------------------------------------------


Ad. 7 porządku obrad: -------------------------------------------------------

"Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie: zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2021 r.

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICOFARMA BIOTECH S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2021.----------------------------

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ----------------------------

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; w głosowaniu wzięły udział akcje dające prawo łącznie do 58.673.971 głosów. ----------------------------------------------------------
Ważne głosy zostały oddane z 58.673.971 głosów akcji, co stanowi
86,31 % w kapitale zakładowym Spółki. -----------------------------------
"Za" uchwałą oddano 58.673.971 głosów, co stanowi 100 % głosów oddanych. ---------------------------------------------------------------------
Głosów "przeciw" nie oddano ----------------------------------------------
Głosów "wstrzymujących się" nie oddano. --------------------------------
Nie zgłoszono sprzeciwów. --------------------------------------------------

Ad. 8 porządku obrad: -------------------------------------------------------

"Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2021

§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania oraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania: -------------------------------------------------
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A. sporządzone za rok 2021, składające się z: -------------
1.Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;------------------------
2.Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: 16.768.244,23 zł;--------------------------------------------
3.Rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie: 215.233,03 zł;--------------------------------------------------
4.Zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego wysokość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2021 r. w wysokości: 14.203.681,16 zł;----------------------------------------------------------
5.Rachunku przepływów pieniężnych, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 53.371,28 zł; --------------------
6.Informacji dodatkowej.---------------------------------------------------

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ----------------------------

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; w głosowaniu wzięły udział akcje dające prawo łącznie do 58.673.971 głosów. ----------------------------------------------------------
Ważne głosy zostały oddane z 58.673.971 głosów akcji, co stanowi
86,31 % w kapitale zakładowym Spółki. -----------------------------------
"Za" uchwałą oddano 58.673.971 głosów, co stanowi 100 % głosów oddanych. ---------------------------------------------------------------------
Głosów "przeciw" nie oddano ----------------------------------------------
Głosów "wstrzymujących się" nie oddano. --------------------------------
Nie zgłoszono sprzeciwów. --------------------------------------------------

Ad. 9 porządku obrad: -------------------------------------------------------

"Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021


§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za rok 2021 uchwala co następuje: -------------------------------------------------

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A. za 2021 rok. ------------------------

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ----------------------------

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; w głosowaniu wzięły udział akcje dające prawo łącznie do 58.673.971 głosów. ----------------------------------------------------------
Ważne głosy zostały oddane z 58.673.971 głosów akcji, co stanowi
86,31 % w kapitale zakładowym Spółki. -----------------------------------
"Za" uchwałą oddano 58.673.971 głosów, co stanowi 100 % głosów oddanych. ---------------------------------------------------------------------
Głosów "przeciw" nie oddano ----------------------------------------------
Głosów "wstrzymujących się" nie oddano. --------------------------------
Nie zgłoszono sprzeciwów. --------------------------------------------------

Ad. 10 porządku obrad: -----------------------------------------------------

"Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

§ 1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje: -------------------------------------------------------

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A.: ---------------------------------------
Piotrowi Zawadzkiemu-----------------------------------------------------
- absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku (tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 28 lutego 2021 r.). -----------------

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ----------------------------

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu wzięły udział akcje dające prawo łącznie do 58.673.971 głosów. ----------------------------------------------------------
Ważne głosy zostały oddane z 58.673.971 głosów akcji, co stanowi
86,31 % w kapitale zakładowym Spółki. -----------------------------------
"Za" uchwałą oddano 58.673.971 głosów, co stanowi 100 % głosów oddanych. ---------------------------------------------------------------------
Głosów "przeciw" nie oddano ----------------------------------------------
Głosów "wstrzymujących się" nie oddano. --------------------------------
Nie zgłoszono sprzeciwów. --------------------------------------------------

"Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2021 roku

§ 1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:--------------------------------------------------------

Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A.: --------------------------------------------------------------------------
Cezaremu Kilczewskiemu--------------------------------------------------
- absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku (tj. w okresie od dnia 1 marca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.).------------------

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ----------------------------

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu wzięły udział akcje dające prawo łącznie do 58.673.971 głosów. ----------------------------------------------------------
Ważne głosy zostały oddane z 58.673.971 głosów akcji, co stanowi
86,31 % w kapitale zakładowym Spółki. -----------------------------------
"Za" uchwałą oddano 58.673.971 głosów, co stanowi 100 % głosów oddanych. ---------------------------------------------------------------------
Głosów "przeciw" nie oddano ----------------------------------------------
Głosów "wstrzymujących się" nie oddano. --------------------------------
Nie zgłoszono sprzeciwów. --------------------------------------------------

Ad. 11 porządku obrad: -----------------------------------------------------


"Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

§ 1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:--------------------------------------------------------
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A.: ------------------------------------------------------------
Zbigniewowi Pawłuckiemu-------------------------------------------------
- absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.----------------

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ----------------------------

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu wzięły udział akcje dające prawo łącznie do 58.673.971 głosów. ----------------------------------------------------------
Ważne głosy zostały oddane z 58.673.971 głosów akcji, co stanowi
86,31 % w kapitale zakładowym Spółki. -----------------------------------
"Za" uchwałą oddano 58.673.971 głosów, co stanowi 100 % głosów oddanych. ---------------------------------------------------------------------
Głosów "przeciw" nie oddano ----------------------------------------------
Głosów "wstrzymujących się" nie oddano. --------------------------------
Nie zgłoszono sprzeciwów. --------------------------------------------------

"Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

§ 1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:--------------------------------------------------------
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A.: ------------------------------------------------------------
Michałowi Kijkowi----------------------------------------------------------
- absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.----------------

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ----------------------------

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu wzięły udział akcje dające prawo łącznie do 58.673.971 głosów. ----------------------------------------------------------
Ważne głosy zostały oddane z 58.673.971 głosów akcji, co stanowi
86,31 % w kapitale zakładowym Spółki. -----------------------------------
"Za" uchwałą oddano 58.673.971 głosów, co stanowi 100 % głosów oddanych. ---------------------------------------------------------------------
Głosów "przeciw" nie oddano ----------------------------------------------
Głosów "wstrzymujących się" nie oddano. --------------------------------
Nie zgłoszono sprzeciwów. --------------------------------------------------

"Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

§ 1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:--------------------------------------------------------

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A.: -------------------------------------------------------------
Piotrowi Zawadzkiemu-----------------------------------------------------
- absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.----------------

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ----------------------------

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu wzięły udział akcje dające prawo łącznie do 58.673.971 głosów. ----------------------------------------------------------
Ważne głosy zostały oddane z 58.673.971 głosów akcji, co stanowi
86,31 % w kapitale zakładowym Spółki. -----------------------------------
"Za" uchwałą oddano 58.673.971 głosów, co stanowi 100 % głosów oddanych. ---------------------------------------------------------------------
Głosów "przeciw" nie oddano ----------------------------------------------
Głosów "wstrzymujących się" nie oddano. --------------------------------
Nie zgłoszono sprzeciwów. --------------------------------------------------

"Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

§ 1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:--------------------------------------------------------

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A.: ------------------------------------------------------------
Alicji Jabłońskiej-----------------------------------------------------------
- absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.----------------


§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ----------------------------

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu wzięły udział akcje dające prawo łącznie do 58.673.971 głosów. ----------------------------------------------------------
Ważne głosy zostały oddane z 58.673.971 głosów akcji, co stanowi
86,31 % w kapitale zakładowym Spółki. -----------------------------------
"Za" uchwałą oddano 58.673.971 głosów, co stanowi 100 % głosów oddanych. ---------------------------------------------------------------------
Głosów "przeciw" nie oddano ----------------------------------------------
Głosów "wstrzymujących się" nie oddano. --------------------------------
Nie zgłoszono sprzeciwów. --------------------------------------------------

"Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

§ 1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:--------------------------------------------------------

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MEDICOFARMA BIOTECH S.A.: ------------------------------------------------------------
Piotrowi Bieleckiemu-------------------------------------------------------
- absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku. ---------------

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ----------------------------

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu wzięły udział akcje dające prawo łącznie do 58.673.971 głosów. ----------------------------------------------------------
Ważne głosy zostały oddane z 58.673.971 głosów akcji, co stanowi
86,31 % w kapitale zakładowym Spółki. -----------------------------------
"Za" uchwałą oddano 58.673.971 głosów, co stanowi 100 % głosów oddanych. ---------------------------------------------------------------------
Głosów "przeciw" nie oddano ----------------------------------------------
Głosów "wstrzymujących się" nie oddano. --------------------------------
Nie zgłoszono sprzeciwów. --------------------------------------------------

Ad. 12 porządku obrad: -----------------------------------------------------

"Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie: pokrycia straty za 2021 rok

§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:-----------------

Stratę netto za 2021 rok, w wysokości -215.233,03 zł (słownie: dwieście piętnaście tysięcy dwieście trzydzieści trzy tysiące złotych 03/100) postanawia się pokryć z zysków w przyszłych okresach. ----

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ----------------------------

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; w głosowaniu wzięły udział akcje dające prawo łącznie do 58.673.971 głosów. ----------------------------------------------------------
Ważne głosy zostały oddane z 58.673.971 głosów akcji, co stanowi
86,31 % w kapitale zakładowym Spółki. -----------------------------------
"Za" uchwałą oddano 58.673.971 głosów, co stanowi 100 % głosów oddanych. ---------------------------------------------------------------------
Głosów "przeciw" nie oddano ----------------------------------------------
Głosów "wstrzymujących się" nie oddano. --------------------------------
Nie zgłoszono sprzeciwów. --------------------------------------------------
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Czy to dobry moment na inwestowanie?

Czy to dobry moment na inwestowanie?

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki