REKLAMA
ZAGŁOSUJ

MEDIAN POLSKA S.A.: Zawarcie umowy sprzedaży przedsiębiorstwa

2021-11-02 23:47
publikacja
2021-11-02 23:47
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2021
Data sporządzenia: 2021-11-02
Skrócona nazwa emitenta
MEDIAN POLSKA S.A.
Temat
Zawarcie umowy sprzedaży przedsiębiorstwa
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Media Polska S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 2 listopada 2021 r. zawarł z p. Tomaszem Serafin (akcjonariuszem Spółki posiadającym 6.845.000 akcji, stanowiących 77,21% udziału w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu) umowę sprzedaży (dalej: Umowa), na podstawie której sprzedał przedsiębiorstwo (dalej: Przedsiębiorstwo), w tym prawo własności nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,3952 ha (zabudowanej halą magazynowo-handlowo-usługową oraz wiatą magazynową), zlokalizowanej w Mysłowicach przy ul. Topolowej 1 (dalej: Nieruchomość). Przedsiębiorstwo obejmuje całą dotychczasową działalność Spółki, a w jego skład wchodzą:

a) składniki majątku ruchomego,
b) wierzytelności i prawa z papierów wartościowych, nieobjęte postępowaniem egzekucyjnym lub sądowym,
c) środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych Spółki,
d) wierzytelności oraz prawa z papierów wartościowych objęte postępowaniem sądowym lub egzekucyjnym,
e) koncesje, licencje, zezwolenia, patenty oraz inne prawa własności przemysłowej (znaki towarowe),
f) nazwa przedsiębiorstwa („Median Polska”) oraz jego graficzne logo,
g) towary przeznaczone na sprzedaż (stany magazynowe),
h) Nieruchomość, położona w Mysłowicach przy ul. Topolowej 1 (o której mowa powyżej).
Cena sprzedaży została ustalona na 900.000,00 zł (przy czym Nieruchomość obciążona jest hipoteką umowną zwykłą w sumie 250.000,00 EUR oraz hipoteką umowną kaucyjną do sumy najwyższej 25.000,00 EUR), która została ustalona przez strony w oparciu o wycenę sporządzoną przez niezależny podmiot. Cena sprzedaży została uregulowana w dniu 2 listopada 2021 r., w drodze (przede wszystkim) potrącenia wzajemnych wierzytelności pomiędzy stronami. Ponadto strony uzgodniły, że p. Tomasz Serafin stał się stroną stosunku pracy w stosunku do zatrudnionych w Spółce pracowników. Strony, w myśl art. 558 kodeksu cywilnego, wyłączyły odpowiedzialność Spółki za wady prawne i fizyczne przedmiotu niniejszej umowy.

Niniejsze transakcja jest konsekwencją analizy możliwych kierunków rozwoju oraz podjętej przez Zarząd Spółki decyzji o wyborze kierunku rozwoju, o czym Zarząd informował w drodze odpowiednio raportów ESPI nr 8/2021 z dn. 5 lipca 2021 r. oraz ESPI nr 15/2021 z dn. 24 września 2021 r. Ponadto Zarząd wskazuje, iż na sprzedaż Przedsiębiorstwa zgodę wyraziło Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dn. 27 lipca 2021 r., w drodze uchwały nr 16.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-02 Martyna Serafin Prezes Zarządu Serafin
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki