0,3800 zł
5,56% 0,0200 zł
Median Polska SA (MDN)

Zawarcie umowy sprzedaży

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2019
Data sporządzenia: 2019-10-03
Skrócona nazwa emitenta
MEDIAN POLSKA S.A.
Temat
Zawarcie umowy sprzedaży
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Median Polska S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: "Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 6/2019 z dnia 23 września 2019 r. (w którym przekazał informacje o wyborze oferty Emitenta na dostawę zestawu urządzeń do produkcji podkładów podłogowych) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 03 października 2019 r. podpisał z Salag Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Suwałkach (dalej: "Salag", "Kontrahent") umowę (dalej: „Umowa”), której przedmiotem jest sprzedaż, dostawa oraz instalacja u Kontrahenta zestawu urządzeń do produkcji podkładów podłogowych (dalej: „Przedmiot umowy”), o parametrach technicznych zgodnych z ofertą złożoną przez Emitenta Kontrahentowi.

Zgodnie z zawartą Umową, dostarczenie Przedmiotu umowy przez Emitenta do siedziby Salag nastąpi w okresie do 390 (trzysta dziewięćdziesiąt) dni od daty zawarcia niniejszej Umowy.

Za sprzedaż, dostawę i instalację Przedmiotu umowy, Salag zapłaci Emitentowi kwotę 9.515.000,00 zł netto (dziewięć milionów pięćset piętnaście tysięcy złotych). Płatności ceny za należyte wykonanie Umowy realizowane będą następująco:
a) zaliczka w wysokości 600.000,00 zł netto płatna w ciągu 40 dni od podpisania Umowy,
b) następne zaliczki zgodnie z postępem prac na wezwanie Emitenta zaakceptowane przez
Salag (nie więcej niż 84% wartości Umowy tj. 7.963.500,00 zł),
c) pozostała płatność w wysokości 10% wartości Umowy (tj. 951.500,00 zł netto) płatna w
terminie 14 dni po dostarczeniu maszyny na podstawie faktury końcowej.

Na podstawie powyższej Umowy, okres gwarancji na Przedmiot umowy wynosi 36 miesięcy. W ramach gwarancji Emitent jest zobowiązany do usunięcia na swój koszt wszelkich wad
stwierdzonych w Przedmiocie umowy, o ile wady te ujawnią się w czasie okresu gwarancji oraz do
przeprowadzania wszelkich napraw maszyny w okresie objętym gwarancją, o ile potrzeba tych
napraw nie wynika z normalnej eksploatacji ani z winy Kontrahenta. Usunięcie wad nastąpi w maksymalnym terminie 7 (siedem) dni od dnia zawiadomienia. W przypadku opóźnienia w usunięciu wady trwającej dłużej niż 21 (dwadzieścia jeden) dni, Emitent zobowiązuje się do dostarczenia Kontrahentowi sprzętu zastępczego na swój koszt i ryzyko. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili dokonania odbioru przez Salag, jak i wszelkie inne wady fizyczne, powstałe z przyczyn, za które Emitent nie ponosi odpowiedzialności (pod warunkiem, że wady te ujawnią się i zostaną zgłoszone Emitentowi w okresie obowiązywania gwarancji). Wszelkie czynności wynikające z gwarancji wykonywane będą na koszt Emitenta w miejscu użytkowania Przedmiotu umowy, a jeżeli jest to technicznie niemożliwe to wszelkie działania organizacyjne i koszty z tym związane ponosi Emitent. W przypadku, gdy Emitent nie wypełni warunków gwarancji lub wypełni je w sposób nienależyty, Salag jest uprawniony do usunięcia wad na ryzyko i koszt Emitenta, zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie umowy. Emitent zobowiązany jest pokryć związane z tym koszty w ciągu 14 dni od daty wezwania do ich uiszczenia. Okres gwarancji każdorazowo zostanie przedłużony o czas wyłączenia przedmiotu umowy z użytkowania, spowodowanego uszkodzeniem.


Zgodnie z zawartą Umową, w przypadku opóźnienia w dostawie, wynikającego z winy Emitenta w stosunku do terminu wskazanego w Umowie, Emitent zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Salag kary umownej w wysokości 0,1 % za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 5% wartości przedmiotu niniejszej Umowy.MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-03 Tomasz Serafin Prezes Zarządu Serafin
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium

Brak wydarzeń
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.