REKLAMA

MEDIACAP S.A.: wyniki finansowe

2021-09-30 21:00
publikacja
2021-09-30 21:00
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skonsolidowany_raport_polroczny_PSr_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_Bieglego_Rewidenta_MEDIACAP_SA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_Bieglego_Rewidenta_Grupa_MEDIACAP.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze / 2020 półrocze / 2021 półrocze / 2020
WYBRANE DANE FINANSOWE ZE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
I. Przychody ze sprzedaży 65 729 50 824 14 455 11 281
II. Zysk/ strata na działalności operacyjnej 2 123 -1 575 467 -350
III. Zysk/ strata brutto 1 672 -1 093 368 -243
IV. Zysk/ strata netto z działalności kontynuowanej 1 564 -993 344 -220
V. Zysk/ strata netto z działalności zaniechanej -3 -1 451 -1 -322
VI. Zysk/ strata netto 1 561 -2 445 343 -543
VII. Zysk/ strata/ netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 1 466 -1 651 322 -367
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 439 315 976 70
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -338 -2 131 -74 -473
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 351 3 088 -737 685
XI. Przepływy pieniężne netto, razem 749 1 272 164 282
XII. Średnia ważona liczba akcji 18 819 539 18 480 933 18 819 539 18 480 933
XIII. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji 18 819 539 18 480 933 18 819 539 18 480 933
XIV. XIII.Zysk podstawowy/rozwodniony netto z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 0,08 (0,09) 0,02 (0,02)
XV. 30.06.2021 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2020
XVI. Aktywa obrotowe 32 967 39 216 7 292 8 498
XVII. Aktywa trwałe 36 522 37 443 8 079 8 114
XVIII. Aktywa razem 69 574 76 751 15 390 16 631
XIX. Zobowiązania krótkoterminowe 37 456 36 706 8 285 7 954
XX. Zobowiązania długoterminowe 11 136 14 903 2 463 3 229
XXI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 16 752 18 521 3 706 4 013
XXII. Udziały niekontrolujące 4 168 6 061 922 1 313
XXIII. Średnia ważona iczba akcji 18 819 539 18 651 161 18 819 539 18 651 161
XXIV. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji 18 819 539 18 651 161 18 819 539 18 651 161
XXV. Wartość księgowa dla Jednostki Dominującej na jedną akcję (w PLN/EUR) 0,89 0,99 0,20 0,22
XXVI. Rozwodniona wartość księgowa dla Jednostki Dominującej na jedną akcję (w PLN/EUR) 0,89 0,99 0,20 0,22
XXVII. WYBRANE DANE FINANSOWE Z JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO półrocze / 2021 półrocze / 2020 półrocze / 2021 półrocze / 2020
XXVIII. Przychody ze sprzedaży 4 641 5 134 1 021 1 140
XXIX. Koszty działalności operacyjnej 4 489 5 797 987 1 287
XXX. Zysk/ strata na działalności operacyjnej 667 -540 147 -120
XXXI. Zysk/ strata brutto 2 047 522 450 116
XXXII. Zysk/ strata netto z działalności kontynuowanej 2 160 607 475 135
XXXIII. Zysk/ strata netto ogółem 2 160 607 475 135
XXXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -284 -2 144 -62 -476
XXXV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 914 337 421 75
XXXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej - 1 656 1 444 -364 321
XXXVII. Przepływy pieniężne netto, razem -26 -363 -6 -80
XXXVIII. Średnia ważona liczba akcji 18 819 539 18 480 933 18 819 539 18 480 933
XXXIX. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji 18 819 539 18 480 933 18 819 539 18 480 933
XL. Zysk podstawowy/rozwodniony netto z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,11 0,03 0,03 0,01
XLI. 30.06.2021 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2020
XLII. Aktywa trwałe 37 549 34 600 8 306 7 498
XLIII. Aktywa obrotowe 6 446 6 219 1 426 1 348
XLIV. Aktywa razem 43 995 40 820 9 732 8 845
XLV. Zobowiązania długoterminowe 6 971 9 264 1 542 2 007
XLVI. Zobowiązania krótkoterminowe 13 911 10 837 3 077 2 348
XLVII. Kapitał własny 23 114 20 718 5 113 4 490
XLVIII. Średnia ważona liczba akcji 18 819 539 18 651 161 18 819 539 18 651 161
XLIX. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji 18 819 539 18 651 161 18 819 539 18 651 161
L. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 1,23 1,11 0,27 0,24
LI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/ EUR) 1,23 1,11 0,27 0,24
LII. Zastosowane kursy Okres sprawozdawczy Okres sprawozdawczy Okres sprawozdawczy
LIII. 01.01.2021- 30.06.2021 01.01.2020- 31.12.2020 01.01.2020- 30.06.2020
LIV. średni kurs na koniec okresu 4,5208 4,6148 4,4660
LV. średni kurs okresu 4,5472 4,4742 4,5052
LVI. najwyższy średni kurs w okresie 4,6603 4,6330 4,5792
LVII. najniższy średni kurs w okresie 4,4541 4,2279 4,3859
Do przeliczenia podstawowych pozycji
skonsolidowanego sprawozdania finansowego zastosowano kursy:
- średni kurs EURO obowiązujący na koniec każdego okresu - dla danych wynikających ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej
- średni kurs EURO danego okresu, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie - dla danych wynikających ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat, skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Skonsolidowany_raport_polroczny_PSr_2021.pdfSkonsolidowany_raport_polroczny_PSr_2021.pdf
Raport Bieglego Rewidenta MEDIACAP SA.pdfRaport Bieglego Rewidenta MEDIACAP SA.pdf
Raport Bieglego Rewidenta Grupa MEDIACAP.pdfRaport Bieglego Rewidenta Grupa MEDIACAP.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-30 Jacek Olechowski Przezes Zarządu
2021-09-30 Edyta Gurazdowska Wiceprezes Zarządu
2021-09-30 Marcin Jeziorski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki