REKLAMA

MEDIACAP S.A.: wyniki finansowe

2021-05-31 21:46
publikacja
2021-05-31 21:46
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Q1_2021_MEDIACAP.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
WYBRANE DANE FINANSOWE ZE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
I. Przychody ze sprzedaży 30 161 26 948 6 597 6 230
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (445) (1422) (97) (329)
III. Zysk (strata) brutto (743) (2 181) (163) (504)
IV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (828) (2 252) (181) (521)
V. Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej (5) (767) (1) (177)
VI. Zysk (strata) netto (833) (3 019) (182) (698)
VII. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej (513) (2 305) (112) (533)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 149 2 300 689 532
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (158) (237) (35) (55)
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (2 715) (809) (594) (187)
XI. Przepływy pieniężne netto, razem 275 1 255 60 290
XII. Średnia ważona liczba akcji 18 819 539 18 419 368 18 819 539 18 419 368
XIII. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji 18 819 539 18 419 368 18 819 539 18 419 368
XIV. Zysk podstawowy/rozwodniony netto na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej (0,03) (0,13) (0,01) (0,03)
XV. 31.03.2021 31.03.2020 31.03.2021 31.03.2020
XVI. Aktywa obrotowe 31 744 39 216 6 812 8 498
XVII. Aktywa trwałe 36 791 37 443 7 895 8 114
XVIII. Aktywa razem 68 621 76 751 14 725 16 631
XIX. Zobowiązania krótkoterminowe 32 103 36 706 6 889 7 954
XX. Zobowiązania długoterminowe 13 608 14 903 2 920 3 229
XXI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 17 398 18 521 3 733 4 013
XXII. Udziały niekontrolujące 5 454 6 061 1 170 1 313
XXIII. Średnia ważona liczba akcji 18 819 539 18 651 161 18 819 539 18 651 161
WYBRANE DANE FINANSOWE Z JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
XXIV. Przychody ze sprzedaży 2 125 2 944 465 681
XXV. Koszty działalności operacyjnej 2 036 3 458 445 800
XXVI. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (108) (483) (24) (112)
XXVII. Zysk (strata) brutto 1 056 (643) 231 (149)
XXVIII. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 1 049 (650) 229 (151)
XXIX. Zysk (strata) netto ogółem 1 049 (650) 229 (151)
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (218) (998) (48) (231)
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 195 (186) 261 (43)
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (982) 851 (215) 197
XXXIII. Przepływy pieniężne netto, razem (5) (333) (1) (77)
XXXIV. Średnia ważona liczba akcji 18 819 539 18 419 368 18 819 539 18 419 368
XXXV. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji 18 819 539 18 419 368 18 819 539 18 419 368
XXXVI. Zysk podstawowy/rozwodniony netto z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,06 (0,04) 0,01 (0,01)
XXXVII. 31.03.2021 31.12.2020 31.03.2021 31.12.2020
XXXVIII. Aktywa trwałe 34 066 34 600 7 310 7 498
XXXIX. Aktywa obrotowe 5 888 6 219 1 263 1 348
XL. Aktywa razem 39 954 40 820 8 573 8 845
XLI. Zobowiązania długoterminowe 8 525 9 264 1 829 2 007
XLII. Zobowiązania krótkoterminowe 9 544 10 837 2 048 2 348
XLIII. Kapitał własny 21 885 20 718 4 696 4 489
XLIV. Średnia ważona liczba akcji 18 819 539 18 651 161 18 819 539 18 651 161
XLV. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji 18 819 539 18 651 161 18 819 539 18 651 161
XLVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 1,16 1,11 0,25 0,24
XLVII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 1,16 1,11 0,25 0,24
XLVIII. Zastosowane kursy walut (EUR) Okres sprawozdawczy 01.01.-31.03.2021 Okres porównywalny 01.01.-31.03.2020 Okres porównywalny 01.01-31.12.2020
XLIX. Średni kurs na koniec okresu 4,6603 4,5523 4,6148
L. Średni kurs okresu 4,5721 4,3257 4,4742
LI. Najwyższy średni kurs w okresie 4,6603 4,6044 4,6330
LII. Najniższy średni kurs w okresie 4,4773 4,2279 4,2279


Do
przeliczenia podstawowych pozycji skonsolidowanego sprawozdania
finansowego zastosowano kursy:
- średni
kurs EURO obowiązujący na koniec każdego okresu - dla
danych wynikających ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji
finansowej,- średni
kurs EURO danego okresu, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie - dla
danych wynikających ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat,
skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Q1_2021_MEDIACAP.pdfQ1_2021_MEDIACAP.pdf Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-31 Jacek Olechowski Prezes Zarządu
2021-05-31 Edyta Gurazdowska Wiceprezes Zarządu
2021-05-31 Marcin Jeziorski Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 300 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 300 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki