REKLAMA

MEDIACAP S.A.: wyniki finansowe

2021-03-31 20:10
publikacja
2021-03-31 20:10
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Skonsolidowane__sprawozdanie_finansowe_grupy_MEDIACAP_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SPRAWOZDANIE_Z_DZIALALNOSCI_GRUPY_MEDIACAP_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
MEDIACAP_Sprawozdanie_bieglego_rewidenta_2020_skonsolidowane.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 (przekształcone) 2020 2019 (przekształcone)
I. Przychody ze sprzedaży 122 581 132 698 27 398 30 866
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 340 7 055 1 194 1 641
III. Zysk (strata) brutto 4 961 198 1 109 46
IV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 4 077 -555 911 -129
V. Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej -1 593 -2 662 -356 -619
VI. Zysk (strata) netto ogółem 2 484 -3 216 555 -748
VII. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 2 141 1 509 478 351
VIII. Przepływy operacyjne netto z działalności operacyjnej 3 618 19 515 809 4 539
IX. Przepływy operacyjne netto z działalności inwestycyjnej -2 154 -14 283 -481 -3 322
X. Przepływy operacyjne netto z działalności finansowej -1 197 -143 -268 -33
XI. Przepływy operacyjne netto, razem 267 5 089 60 1 184
XII. Średnia ważona liczba akcji 18 651 161 18 419 368 18 651 161 18 419 368
XIII. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji 18 651 161 18 419 368 18 651 161 18 419 368
XIV. Zysk podstawowy/rozwodniony netto z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,22 -0,03 0,05 -0,01
XV. 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019
XVI. Aktywa obrotowe 39 216 42 643 8 498 10 014
XVII. Aktywa trwałe 37 443 39 254 8 114 9 218
XVIII. Aktywa razem 76 751 82 410 16 631 19 352
XIX. Zobowiązania krótkoterminowe 36 706 44 438 7 954 10 435
XX. Zobowiązania długoterminowe 14 903 16 593 3 229 3 896
XXI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 18 521 14 147 4 013 3 322
XXII. Udziały niekontrolujące 6 061 6 517 1 313 1 530
XXIII. Liczba akcji 18 651 161 18 419 368 18 651 161 18 419 368
<html>
<head>

</head>
<body>
<p>
<font color="rgb(0, 0, 0)" face="Open Sans, Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif" size="3"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">Zastosowane
kursy walut.</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">Do
przeliczenia podstawowych pozycji skonsolidowanego sprawozdania </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">finansowego
zastosowano kursy:</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">-
średni kurs EURO obowiązujący na koniec każdego okresu - dla danych </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">wynikających
ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej,</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">-
średni kurs EURO danego okresu, obliczony jako średnia arytmetyczna </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">kursów
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">-
dla danych wynikających ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat, </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">skonsolidowanego
sprawozdania z całkowitych dochodów oraz </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">skonsolidowanego
sprawozdania z przepływów pieniężnych.</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"></font>
</p>
<p>
<font color="rgb(0, 0, 0)" face="Open Sans, Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif" size="3"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">Okres
sprawozdawczy 01.01.-31.12.2020</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">średni
kurs na koniec okresu: 4,6148</span></font><br/><font color="rgb(0, 0, 0)" face="Open Sans, Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif" size="3"><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">średni
kurs okresu: 4,4742</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">najwyższy
średni kurs w okresie: 4,6330</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">najniższy
średni kurs w okresie: 4,2279</span></font><br/><br/><font color="rgb(0, 0, 0)" face="Open Sans, Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif" size="3"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">Okres
porównywalny 01.01.-31.12.2019</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">średni
kurs na koniec okresu: 4,2585</span></font><br/><font color="rgb(0, 0, 0)" face="Open Sans, Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif" size="3"><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">średni
kurs okresu: 4,2992</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">najwyższy
średni kurs w okresie: 4,3891</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">najniższy
średni kurs w okresie: 4,2406</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"></font>
</p>
</body>
</html>
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
<html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy MEDIACAP 2020.pdfSkonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy MEDIACAP 2020.pdf
SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOSCI GRUPY MEDIACAP 2020.pdfSPRAWOZDANIE Z DZIALALNOSCI GRUPY MEDIACAP 2020.pdf
MEDIACAP_Sprawozdanie_bieglego_rewidenta_2020_skonsolidowane.pdfMEDIACAP_Sprawozdanie_bieglego_rewidenta_2020_skonsolidowane.pdf

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-31 Jacek Olechowski Prezes Zarządu Jacek Olechowski
2021-03-31 Edyta Gurazdowska Wiceprezes Zarządu Edyta Gurazdowska
2021-03-31 Marcin Jeziorski Wiceprezes Zarządu Marcin Jeziorski
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-31 Dorota Grudzińska Główna Księgowa Dorota Grudzińska
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt balonowy jak abonament na samochód

Kredyt balonowy jak abonament na samochód

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki