1,3800 zł
-6,76% -0,1000 zł
MediaCap SA (MCP)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_Q3_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Przychody ze sprzedaży 82 540 58 779 18 872 13 819
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 660 663 380 156
III. Zysk (strata) brutto 332 536 76 126
IV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (138) 216 -32 51
V. Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej - - - -
VI. Zysk strata netto (138) 216 -32 51
VII. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej (896) (17) -205 (4)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 690 449 2 486 106
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (12 820) (1 739) (2 981) (409)
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 439 111 800 26
XI. Przepływy pieniężne netto, razem 1 309 (1 179) 304 (277)
XII. Średnia ważona liczba akcji 18 419 368 18 275 230 18 419 368 18 275 230
XIII. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji 18 419 368 18 419 368 18 419 368 18 419 368
XIV. Zysk podstawowy/rozwodniony netto z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 0 0 0 0
XV. 30.09.2019 31.12.2018 30.09.2019 31.12.2018
XVI. Aktywa obrotowe 29 519 33 544 6 864 7 801
XVII. Aktywa trwałe 43 080 25 108 10 017 5 839
XVIII. Aktywa razem 72 599 58 652 16 881 13 640
XIX. Zobowiązania krótkoterminowe 30 380 27 303 7 064 6 350
XX. Zobowiązania długoterminowe 15 164 3 304 3 526 768
XXI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 20 848 22 825 4 848 5 308
XXII. Udziały niekontrolujące 6 207 5 220 1 419 1 214
XXIII. Liczba akcji 18 419 368 18 419 368 18 419 368 18 419 368
XXIV. Zastosowane kursy walut Okres sprawozdawczy 01.01.-30.09.2019 Okres porównywalny 01.01.-31.12.2018 Okres porównywalny 01.01.-30.09.2018
XXV. średni kurs na koniec okresu 4,3736 4,3000 4,2714
XXVI. średni kurs okresu 4,3006 4,2617 4,2535
XXVII. najwyższy średni kurs w okresie 4,2406 4,3978 4,3978
XXVIII. najniższy średni kurs w okresie 4,3891 4,1423 4,1423


Do
przeliczenia podstawowych pozycji skonsolidowanego sprawozdania
finansowego zastosowano kursy:-
średni
kurs EURO obowiązujący na koniec każdego okresu - dla
danych wynikających ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji
finansowej- średni
kurs EURO danego okresu, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie - dla
danych wynikających ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat,
skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych.Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport_Q3_2019.pdfRaport_Q3_2019.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-21 Jacek Olechowski Prezes Zarządu Jacek Olechowski
2019-11-21 Edyta Gurazdowska Wiceprezes Zarządu Edyta Gurazdowska
2019-11-21 Marcin Jeziorski Wiceprezes Zarządu Marcin Jeziorski
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.