1,64 zł
-3,53% -0,06 zł
MediaCap SA (MCP)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_Trzeci_Kwartal_2018_MEDIACAP_SA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
I. Przychody ze sprzedaży 58 779 48 145 13 819 11 311
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 663 1 955 156 459
III. Zysk (strata) brutto 536 1 710 126 402
IV. Zysk (strata) netto 216 1 183 51 278
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej (17) 626 (4) 147
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 449 (535) 106 (126)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 739) (4 084) (409) (959)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 111 2 440 26 573
IX. Przepływy pieniężne netto, razem (1 179) (2 179) (277) (512)
X. Średnia ważona liczba akcji 18 275 230 18 275 230 18 275 230 18 275 230
XI. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji 18 419 368 18 419 368 18 419 368 18 419 368
XII. Zysk podstawowy/rozwodniony netto z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 0 0 0 0
XIII. 30.09.2018 31.12.2017(przekształscone) 30.09.2018 31.12.2017(przekształscone)
XIV. Aktywa obrotowe 23 382 26 297 5 474 6 305
XV. Aktywa trwałe 22 021 22 517 5 155 5 399
XVI. Aktywa razem 45 403 48 814 10 630 11 703
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 15 853 18 875 3 711 4 525
XVIII. Zobowiązania długoterminowe 3 877 2 926 908 702
XIX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 20 699 21 971 4 846 5 268
XX. Udziały niekontrolujące 4 974 5 042 1 164 1 209
XXI. Liczba akcji 18 419 368 18 419 368 18 419 368 18 419 368
XXII. Zastosowane kursy walut Okres sprawozdawczy 01.01.-30.09.2018 Okres porównywalny 01.01 - 31.12.2017 Okres porównywalny 01.01-30.09.2017
XXIII. średni kurs na koniec okresu 4,2714 4,1709 4,3091
XXIV. średni kurs okresu 4,2535 4,2447 4,2566
XXV. najwyższy średni kurs w okresie 4,3978 4,4157 4,4157
XXVI. najniższy średni kurs w okresie 4,1423 4,1709 4,1737
Do przeliczenia podstawowych pozycji skonsolidowanego sprawozdania finansowego zastosowano kursy:
-średni kurs EURO obowiązujący na koniec każdego okresu - dla danych wynikających ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej,
-średni kurs EURO danego okresu, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie - dla danych wynikających ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat, skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych.
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport Trzeci Kwartał 2018 MEDIACAP SA.pdfRaport Trzeci Kwartał 2018 MEDIACAP SA.pdf Skonsolidowany raport kwartalny Q3 2018 Grupa Mediacap

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-11-14 Jacek Olechowski Prezes Zarządu Jacek Olechowski
2018-11-14 Edyta Gurazdowska Wiceprezes Zarządu Edyta Gurazdowska
2018-11-14 Marcin Jeziorski Wiceprezes Zarządu Marcin Jeziorski
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl