2,14 zł
0,00% 0,00 zł
MediaCap SA (MCP)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załącznikĂłw:
mediacap_raport_roczny_2017_SKONSOLIDOWANY.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
sprawozdanie_finansowe_skonsolidowane_MEDIACAP_SA_za_2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2017
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
w walucie
data przekazania: 2018-03-13
MEDIACAP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MEDIACAP S.A. Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
02-758 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Mangalia 2a
(ulica) (numer)
22 463 99 70 22 463 99 08
(telefon) (fax)
office@mediacap.pl www.mediacap.pl
(e-mail) (www)
521-279-33-67 012976217
(NIP) (REGON)
PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
(firma audytorska)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2017 2016 2017 2016
I. Przychody ze sprzedaży 75 037 67 266 17 678 15 373
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 622 6 174 1 089 1 411
III. Zysk (strata) brutto 4 295 6 164 1 012 1 409
IV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 3 364 4 809 793 1 099
V. Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej - -443 - -101
VI. Zysk (strata) netto ogółem 3 364 4 366 793 998
VII. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 2 052 2 833 483 647
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 564 2 337 1 311 534
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6 304 -581 -1 485 -133
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 900 -3 472 212 -793
XI. Przepływy pieniężne netto, razem 160 -1 716 38 -392
XII. Średnia ważona liczba akcji 18 419 368 17 464 441 18 419 368 17 464 441
XIII. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji 18 419 368 17 464 441 18 419 368 17 464 441
XIV. Zysk podstawowy/rozwodniony netto z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 0,11 0,19 0,03 0,04
XV. 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016
XVI. Aktywa obrotowe 26 337 26 160 6 314 5 913
XVII. Aktywa trwałe 22 517 15 672 5 399 3 542
XVIII. Aktywa razem 48 854 41 832 11 713 9 456
XIX. Zobowiązania krótkoterminowe 18 915 16 213 4 535 3 665
XX. Zobowiązania długoterminowe 2 926 1 414 702 320
XXI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 21 971 19 920 5 268 4 503
XXII. Udziały niekontrolujące 5 042 4 285 1 209 969
XXIII. Liczba akcji 18 419 368 18 419 368 18 419 368 18 419 368


Zastosowane kursy walut.

Do przeliczenia podstawowych pozycji skonsolidowanego sprawozdania
finansowego zastosowano kursy:


- średni kurs EURO obowiązujący na koniec każdego okresu - dla danych
wynikających ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej,


- średni kurs EURO danego okresu, obliczony jako średnia arytmetyczna
kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie
- dla danych wynikających ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat,
skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych.

Okres sprawozdawczy 01.01.-31.12.2017


średni kurs na koniec okresu: 4,1709


średni kurs okresu: 4,2447


najwyższy średni kurs w okresie: 4,4157


najniższy średni kurs w okresie: 4,1709
Okres porównywalny 01.01.-31.12.2016


średni kurs na koniec okresu: 4,4240


średni kurs okresu: 4,3757


najwyższy średni kurs w okresie: 4,5035


najniższy średni kurs w okresie: 4,2355


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
mediacap_raport_roczny_2017_SKONSOLIDOWANY.pdfmediacap_raport_roczny_2017_SKONSOLIDOWANY.pdf Raport roczny 2017 skonsolidowany - MEDIACAP SA
sprawozdanie finansowe skonsolidowane MEDIACAP SA za 2017.pdfsprawozdanie finansowe skonsolidowane MEDIACAP SA za 2017.pdf Sprawozdanie finansowe 2017 skonsolidowanae - MEDIACAP SA

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-03-13 Jacek Olechowski Prezes Zarządu Jacek Olechowski
2018-03-13 Edyta Gurazdowska Wiceprezes Zarządu Edyta Gurazdowska
2018-03-13 Marcin Jeziorski Wiceprezes Zarządu Marcin Jeziorski


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-03-13 Aleksandra Jaraczewska Dyrektor ds. Rachunkowości spółek detalicznych, konsolidacji i polityki rachunkowości Aleksandra Jaraczewska
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Kalendarium

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

  • Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,06 zł na akcję.

  • Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,06 zł na akcję.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl