2,14 zł
0,00% 0,00 zł
MediaCap SA (MCP)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załącznikĂłw:
mediacap_raport_roczny_2017_JEDNOSTKOWY.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
sprawozdanie_finansowe_jednostkowe_MEDIACAP_SA_za_2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2017
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
w walucie
data przekazania: 2018-03-13
MEDIACAP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MEDIACAP S.A. Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
02-758 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Mangalia 2a
(ulica) (numer)
22 463 99 70 22 463 99 08
(telefon) (fax)
office@mediacap.pl www.mediacap.pl
(e-mail) (www)
521-279-33-67 012976217
(NIP) (REGON)
PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
(firma audytorska)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2017 2016 2017 2016
I. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi 16 362 14 629 3 855 3 307
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -234 191 -55 45
III. Zysk (strata) brutto 1 134 2 304 267 541
IV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 1 160 2 223 273 522
V. Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej 0 -53 0 -12
VI. Zysk (strata) netto ogółem 1 160 2 170 273 509
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 432 -339 102 -80
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 121 2 487 29 598
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -270 -2 305 -64 -554
X. Przepływy pieniężne netto, razem 283 -157 67 -36
XI. Liczba akcji w sztukach średnioważona 18 419 368 17 464 441 18 419 368 17 464 441
XII. Zysk (strata) netto przypadający na akcję zwykłą średnioważoną (zł/euro) 0,06 0,12 0,02 0,03
XIII. Aktywa obrotowe 6 189 5 656 1 484 1 327
XIV. Aktywa trwałe 25 045 20 675 6 005 4 852
XV. Aktywa razem 31 234 26 331 7 489 6 179
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 6 735 4 574 1 615 1 073
XVII. Zobowiązania długoterminowe 2 002 421 480 99


Zastosowane kursy walut.Do przeliczenia podstawwych pozycji
skonsolidowanego sprawozdania finansowego zastosowano kursy:


- średni kurs EURO obowiązujący na koniec każdego okresu - dla danych
wynikających ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej,


- średni kurs EURO danego okresu, obliczony jako średnia arytmetyczna
kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie
- dla danych wynikających ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat,
skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych.

Okres sprawozdawczy 01.01.-31.12.2017


średni kurs na koniec okresu: 4,1709


średni kurs okresu: 4,2447


najwyższy średni kurs w okresie: 4,4157


najniższy średni kurs w okresie: 4,1709
Okres porównywalny 01.01.-31.12.2016


średni kurs na koniec okresu: 4,4240


średni kurs okresu: 4,3757


najwyższy średni kurs w okresie: 4,5035


najniższy średni kurs w okresie: 4,2355


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
mediacap_raport_roczny_2017_JEDNOSTKOWY.pdfmediacap_raport_roczny_2017_JEDNOSTKOWY.pdf Raport roczny 2017 jednostkowy - MEDIACAP SA
sprawozdanie finansowe jednostkowe MEDIACAP SA za 2017.pdfsprawozdanie finansowe jednostkowe MEDIACAP SA za 2017.pdf Sprawozdanie finansowe jednostkowe 2017 - MEDIACAP SA

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-03-13 Jacek Olechowski Prezes Zarządu Jacek Olechowski
2018-03-13 Edyta Gurazdowska Wiceprezes Zarządu Edyta Gurazdowska
2018-03-13 Marcin Jeziorski Wiceprezes Zarządu Marcin Jeziorski


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-03-13 Beata Mikła-Rędziak Dyrektor ds. Rachunkowości Zewnętrznej Beata Mikła-Rędziak
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Kalendarium

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.

  • Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,06 zł na akcję.

  • Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,06 zł na akcję.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl