MEDIACAP S.A.: Zbycie udziałów w spółce zależnej

2020-05-21 19:25
publikacja
2020-05-21 19:25
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2020
Data sporządzenia: 2020-05-21
Skrócona nazwa emitenta
MEDIACAP S.A.
Temat
Zbycie udziałów w spółce zależnej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 38/2019 z dnia 19 listopada 2019 r. Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") niniejszym informuje, że w dniu 21 maja 2020 r. Emitent wraz z pozostałymi wspólnikami zbył wszystkie posiadane przez siebie udziały w spółce zależnej, Plastream sp. z o.o. (dalej: „Plastream sp. z o.o.”).

Na podstawie zawartej umowy sprzedaży udziałów Emitent zbył 965 udziałów Plastream sp. z o.o., stanowiących 63,57% kapitału zakładowego tej spółki za cenę 47.678,00 zł. Cena za udziały zostanie zapłacona przez kupującego (dalej: „Kupujący”) najpóźniej w terminie 5 dni od dnia zawarcia przez Plastream sp. z o.o. umowy o dofinansowanie projektu z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (dalej: „NCBiR”), w wyniku pozytywnej decyzji NCBiR w sprawie wniosku o dofinansowanie projektu, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 2/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. Na zabezpieczenie zobowiązania do zapłaty ceny za udziały, Kupujący poddał się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 4) Kodeksu postępowania cywilnego.

W przypadku gdyby w terminie do dnia 21 czerwca 2020 r. nie doszło do zawarcia umowy o dofinansowanie projektu z NCBiR, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży udziałów do 30 czerwca 2019 r. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży udziałów Kupujący zobowiązał się pokryć w całości wartość wynagrodzeń pracowników Spółki od 1 maja 2020 r. oraz wartość innych zaciągniętych przez Plastream sp. z o.o., od dnia zawarcia umowy sprzedaży udziałów, zobowiązań lub wartość zbytych w tym okresie aktywów, poprzez zapłatę tej wartości na rzecz Plastream sp. z o.o., w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy, pod rygorem zapłaty przez Kupującego na rzecz Emitenta i pozostałych sprzedawców kary pieniężnej w wysokości 230.000 PLN, proporcjonalnie do udziału sprzedawców w kapitale zakładowym Plastream sp. z o.o.

Ponadto Kupujący na zasadzie art. 391 kodeksu cywilnego zobowiązał się, że część zadłużenia z tytułu pożyczek udzielonych przez Emitenta Plastream sp. z o.o. w maksymalnej kwocie 292.000,00 PLN zostanie spłacona przez Plastream sp. z o.o. w terminie do dnia 10 lipca 2021 r. Kupujący zobowiązał się także do dołożenia wszelkich starań, aby do dnia 30 czerwca 2020 r. udzielone przez Emitenta zabezpieczenie spłaty przez Plastream sp. z o.o. kredytu bankowego w formie poręczenia weksla (z deklaracją wekslową) wystawionego przez Plastream sp. z o.o. zostało zamienione na poręczenie Kupującego i przestało wiązać Emitenta. Na zabezpieczenie tego zobowiązania, Kupujący poddał się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 5) Kodeksu postępowania cywilnego oraz ustanowi zastaw rejestrowy na 100% udziałów w kapitale zakładowym Plastream sp. z o.o. na rzecz Emitenta, na podstawie umowy zastawu rejestrowego, w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży udziałów.

Przedłużający się proces komercjalizacji projektów oraz wysoki poziom koniecznych nakładów operacyjnych i inwestycyjnych wynikający z zaawansowania technologicznego projektu stanowił duże obciążenie finansowe i negatywnie wpływał na wynik netto Grupy MEDIACAP. Pomimo zainwestowania przez Emitenta w rozwój projektu platformy do analizy i monetyzacji video online prowadzonego przez Plastream sp. z o.o., łącznie ok. 2,4 mln zł (podwyższenie kapitału i pożyczki), strata netto Plastream sp. z o.o. osiągnęła w 2019 roku poziom ok. 0,4 mln zł. Projekt ten wymagałby też dalszych nakładów inwestycyjnych, w szczególności w związku z dofinansowaniem projektu z NCBiR i koniecznością wniesienia wkładu własnego. W związku z powyższym Zarząd Emitenta ocenił, że dalsze prowadzenie projektu niesie za sobą duże prawdopodobieństwo, że nie przyniesie w przyszłości przewidywanych korzyści ekonomicznych. Zgodnie z zapowiedzią przedstawioną w raporcie bieżącym nr 38/2019 z dnia 19 listopada 2019 r., Zarząd Emitenta rozważał różne scenariusze dotyczące przyszłości tej spółki m.in. poprzez pozyskanie inwestora, który byłby zainteresowany dofinansowaniem projektu lub przejęciem Plastream sp. z o.o. Co więcej Emitent w dniu 26 lutego 2020 r. zdecydował o dokonaniu niepieniężnych odpisów aktualizujących związanych z inwestycją w Plastream sp. z o.o., o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 9/2020 z dnia 3 kwietnia 2020 r.

W związku z faktem, iż do Emitenta wpłynęła oferta zakupu udziałów Plastream sp. z o.o. złożona przez Kupującego, Zarząd Emitenta uznał, iż przeprowadzenie transakcji na proponowanych warunkach, gwarantujących odzyskanie przez Emitenta w części środków finansowych, zainwestowanych w rozwój Plastream sp. z o.o. będzie uzasadnione interesem Emitenta.

Dodatkowo w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. Zarząd Emitenta informuje, że rozwiązana została umowa inwestycyjna zawarta pomiędzy Emitentem, Plastream sp. z o.o. oraz Panem Bartoszem Aninowskim i Panem Rafałem Wyderką, członkami zarządu i wspólnikami Plastream sp. z o.o.

Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR - informacje poufne

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-21 Jacek Olechowski Prezes Zarządu Jacek Olechowski
2020-05-21 Edyta Gurazdowska Wiceprezes Zarządu Edyta Gurazdowska
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki