MEDIACAP S.A.: Informacja dotycząca zakończenia subskrypcji akcji serii E

2020-05-16 11:44
publikacja
2020-05-16 11:44
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
LTTM_wycena_opinia_30.11.2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
LTTM_wycena_opinia_aneks.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Gameset_wycena_opinia_31.01.2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2020
Data sporządzenia: 2020-05-16
Skrócona nazwa emitenta
MEDIACAP S.A.
Temat
Informacja dotycząca zakończenia subskrypcji akcji serii E
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2020 z dnia 1 kwietnia 2020 r., informuje o zakończeniu subskrypcji akcji serii E, podając jednocześnie następujące informacje:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
Subskrypcja akcji serii E miała charakter oferty prywatnej następującej poprzez złożenie oferty przez MEDIACAP S.A. i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata.
Data rozpoczęcia subskrypcji:
14 maja 2020 r.
Data zakończenia subskrypcji:
15 maja 2020 r.
2. Data przydziału instrumentów finansowych:
Objęcie Akcji Serii E nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, w związku z czym nie przyjmowano zapisów na akcje ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych. Emisja Akcji Serii E doszła do skutku w dniu 15 maja 2020 r.
3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:
Subskrypcja prywatna obejmowała 400 171 akcji na okaziciela serii E
4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:
Redukcja nie wystąpiła
5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 400 171 akcji, o wartości nominalnej 0,05 zł każda akcja
6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane:
Akcje serii E, których dotyczy niniejszy raport zostały objęte po cenie emisyjnej 2,09 zł (dwa złote dziewięć groszy) za jedną akcję
7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:
Oświadczenie o objęciu akcji serii E złożyła 1 osoba.
8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
Akcje serii E objęła 1 osoba.
9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:
Akcje serii E nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta jakakolwiek umowa o subemisję.
10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii C wynosi 3.012,50 zł brutto, w tym:
- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 0,00 zł,
- koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł,
- koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł,
- koszty promocji oferty: 0,00 zł,
- pozostałe koszty emisji (opłaty notarialne, podatek od czynności cywilnoprawnych): 3.012,50 zł.
Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.
11. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją:

3.012,50 zł / 400.171 = ‭ ‭0,008 zł‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

12. Sposób opłacenia objętych papierów wartościowych:

Akcje Serii E zostały pokryte w całości wkładem niepieniężnym:‬‬
a) 400 171 akcji na okaziciela serii E Spółki zostało objętych w zamian za wkład niepieniężny (aport), w postaci:
- 90 (słownie: dziewięćdziesięciu) udziałów w kapitale zakładowym spółki LTTM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Mangalia 2a, 02-758 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000576937 (numer NIP: 5272744071, numer REGON: 362397570) („LTTM Sp. z o.o.”), które stanowią 2,56% udziałów w kapitale zakładowym spółki LTTM Sp. z o.o. i uprawniają do wykonywania 2,56% głosów na zgromadzeniu wspólników spółki LTTM Sp. z o.o.; oraz
- 6 (słownie: sześciu) udziałów w kapitale zakładowym spółki Gameset Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Mangalia 2a, 02-758 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000662411 (numer NIP: 7010663941, numer REGON: 366533537) („Gameset Sp. z o.o.”), które stanowią 2,78% udziałów w kapitale zakładowym spółki Gameset Sp. z o.o. i uprawniają do wykonywania 2,78% głosów na zgromadzeniu wspólników spółki Gameset Sp. z o.o.
b) wartość wkładów niepieniężnych wraz z załączeniem ich wyceny:
Łączna wartość godziwa wkładów niepieniężnych (aportu) została oszacowana na kwotę 836.357,40 zł, przy czym wartość aportu w postaci udziałów LTTM sp. z o.o. wynosi 655.729,20 zł i odpowiada wartości godziwej aportu określonej zgodnie z opinią biegłego rewidenta Barbary Wągrowskiej, nr uprawnień 10029 z firmy AKANDI sp. z o.o., a wartość aportu w postaci udziałów Gameset sp. z o.o. wynosi 185.400,00 zł i odpowiada wartości godziwej aportu określonej zgodnie z opinią biegłego rewidenta Barbary Wągrowskiej, nr uprawnień 10029 z firmy AKANDI sp. z o.o.
c) podmioty, które objęły papiery wartościowe Emitenta, ze wskazaniem ich liczby:
W wyniku przeprowadzenia subskrypcji prywatnej akcji serii E z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, 400 171 akcji na okaziciela serii E zostało objętych przez 1 osobę, tj. Pana Marcina Jeziorskiego.

Podstawa prawna:
§ 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Załączniki
Plik Opis
LTTM_wycena_opinia_30.11.2019.pdfLTTM_wycena_opinia_30.11.2019.pdf
LTTM_wycena_opinia_aneks.pdfLTTM_wycena_opinia_aneks.pdf
Gameset_wycena_opinia_31.01.2020.pdfGameset_wycena_opinia_31.01.2020.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-16 Jacek Olechowski Prezes Zarządu Jacek Olechowski
2020-05-16 Edyta Gurazdowska Wiceprezes Zarządu Edyta Gurazdowska
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki