REKLAMA

MEDCAMP S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w głosach

2020-03-26 10:24
publikacja
2020-03-26 10:24
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2020
Data sporządzenia: 2020-03-26
Skrócona nazwa emitenta
MEDCAMP S.A.
Temat
Zawiadomienie o zmianie udziału w głosach
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Medcamp S.A. informuje, iż w dniu 25.03.2020 roku otrzymał od spółki INC S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-830) przy ul. Krasińskiego 16 poniższe zawiadomienie:
Jako akcjonariusz Spółki Medcamp S.A. (Zawiadamiający), na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 184, poz. 1539 z późn. Zm.) (dalej: ustawa o ofercie), zawiadamiamy o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Medcamp S.A. (Spółka) poniżej 10% ogólnej liczby głosów bezpośrednio i pośrednio oraz poniżej 5% w głosach bezpośrednio.
1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie

Zmiana udziału w głosach nastąpiła na skutek zbycia w dniu 25 marca 2020 r., w drodze dwóch umów cywilnoprawnych, 2.380.754 sztuk akcji spółki Medcamp S.A.

2. Informacja o liczbie Akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych Akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów.
Przed zbyciem Zawiadamiający posiadał 2.971.000 akcji Spółki, dających tyle samo głosów, co stanowiło 11,36 % w kapitale zakładowym oraz w głosach na walnym zgromadzeniu.

3. Informacja o liczbie aktualnie posiadanych Akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych Akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów.
Po zbyciu Zawiadamiający posiada bezpośrednio 590.246 akcji Spółki, dających tyle samo głosów, co stanowi 2,26 % w kapitale zakładowym oraz 2,26 % w głosach na walnym zgromadzeniu.
Podmiot zależny od Zawiadamiającego, spółka INC Private Equity ASI S.A. posiada 1.700.000 akcji spółki Medcamp S.A., dających tyle samo głosów, co stanowi 6,50% w kapitale i głosach.

Łącznie, bezpośrednio i pośrednio, Zawiadamiający posiada 2.290.246 akcje, dające tyle samo głosów, co stanowi 8,76 % w kapitale i głosach.

4. Informacja o podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki.
Podmiot zależny od Zawiadamiającego, spółka INC Private Equity ASI S.A. posiada 1.700.000 akcji spółki Medcamp S.A., dających tyle samo głosów, co stanowi 6,50% w kapitale i głosach.

5. Informacja o osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie

Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c ustawy o ofercie.

6. Informacja o liczbie głosów z Akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie Akcji

Nie dotyczy.

7. Informacja o liczbie głosów z Akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych

Nie dotyczy.

8. Informacja o łącznej sumie liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów.
Po zbyciu Zawiadamiający posiada bezpośrednio 590.246 akcji Spółki, dających tyle samo głosów, co stanowi 2,26 % w kapitale zakładowym oraz 2,26 % w głosach na walnym zgromadzeniu.Podmiot zależny od Zawiadamiającego, spółka INC Private Equity ASI S.A. posiada 1.700.000 akcji spółki Medcamp S.A., dających tyle samo głosów, co stanowi 6,50% w kapitale i głosach. Łącznie, bezpośrednio i pośrednio, Zawiadamiający posiada 2.290.246 akcje, dające tyle samo głosów, co stanowi 8,76 % w kapitale i głosach.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-26 Cezary Ziarkowski Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki