REKLAMA

MEDAPP S.A.: Zawarcie umowy dystrybucyjnej z FP Business SAS z siedzibą w Lupcourt (Francja)

2021-04-26 14:21
publikacja
2021-04-26 14:21
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-26
Skrócona nazwa emitenta
MEDAPP S.A.
Temat
Zawarcie umowy dystrybucyjnej z FP Business SAS z siedzibą w Lupcourt (Francja)
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki MedApp S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 26 kwietnia 2021r. doszło do zawarcia Umowy dystrybucyjnej pomiędzy Spółką a FP Business SAS z siedzibą w Lupcourt, Francja („Dystrybutor”).

Umowa dotyczy dystrybucji produktu CarnaLife Holo (oprogramowania/softwaru) oraz sprzętu niezbędnego do korzystania z oprogramowania (hardwaru) na terytorium Francji i Luksemburga. Umowa zakłada wyłączność dystrybucji dla Partnera na okres 1 roku od dnia zawarcia Umowy na ww. terytorium, z zastrzeżeniem że udzielone prawo wyłączności nie ogranicza możliwości sprzedaży produktu CarnaLife Holo na terytorium Francji i Luksemburga przez Spółkę. Strony ustaliły plan sprzedaży na okres najbliższych 3 lat od dnia zawarcia Umowy. W przypadku wykonania planu sprzedaży w pierwszym roku obowiązywania Umowy, prawo wyłączności dla Dystrybutora przechodzi na kolejny rok obowiązywania Umowy. Powyższa zasada obejmuje kolejne lata obowiązywania Umowy. Dystrybutor ma prawo do zawierania umów subdystrybucyjnych za zgodą MedApp S.A.

Spółka szacuje, że w przypadku gdy Dystrybutor wykona plan sprzedaży ustalony na pierwsze 3 lata obowiązywania Umowy Spółka uzyska w tym okresie przychód na poziomie 2.073.660 EUR (wg. średniego kursu NBP z dnia 26.04.2021r. 9.468.631 PLN) z tytułu sprzedaży produktu CarnaLife Holo.

Umowa została zawarta na okres 3 lat. Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego w formie pisemnego wypowiedzenia przekazanego drugiej Stronie po upływie pierwszego roku obowiązywania Umowy. Umowa przewiduje możliwość rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym zarówno przez Spółkę jak i Dystrybutora w przypadku rażącego naruszenia Umowy przez drugą stroną.

Umowa podlega i jest interpretowana zgodnie z prawem polskim, a Strony poddały się wyłącznej jurysdykcji właściwego rzeczowo sądu powszechnego w Krakowie w zakresie wszelkich sporów powstałych w związku z Umową.

W opinii Zarządu Emitenta zawarcie Umowy dystrybucyjnej z FP Business SAS z siedzibą w Lupcourt (Francja) powinno przełożyć się pozytywnie na wyniki finansowe MedApp S.A. oraz dalszą komercjalizację oprogramowania CarnaLife Holo na rynkach zagranicznych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-26 Krzysztof Mędrala Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki