REKLAMA

MBF Group: Rejestracja zmian w Statucie Spółki w KRS

2021-06-30 14:40
publikacja
2021-06-30 14:40
Zarząd spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym zawiadamia, że powziął informację, iż w dn. 30 czerwca 2021 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki. W wyniku przedmiotowych zmian Emitent informuje o dotychczasowych oraz nowych zapisach Statutu Spółki.

Dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1:
㤠6.
Przedmiot działalności Spółki
1. Przedmiotem działalności Spółki według PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest:
1) PKD 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
2) PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
3) PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,
4) PKD 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
5) PKD 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
6) PKD 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
7) PKD 47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozo-stałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
8) PKD 58.1 Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,
9) PKD 58.2 Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania,
10) PKD 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
11) PKD 60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych,
12) PKD 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych,
13) PKD 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,
14) PKD 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,
15) PKD 61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej,
16) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
17) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
18) PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
19) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
20) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
21) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych,
22) PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
23) PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
24) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
25) PKD 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,
26) PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
27) PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,
28) PKD 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamo-we w radio i telewizji,
29) PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
30) PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
31) PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
32) PKD 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
33) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
34) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
35) PKD 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,
36) PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
37) PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację.
38. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z;
39. Leasing finansowy – PKD 64.91.Z;
40. Pozostałe formy udzielania kredytów – PKD 64.92.Z;
41. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – PKD 64.99.Z;
42. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – PKD 66.19.Z;
43. Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne – PKD 66.29.Z;
44. Działalność holdingów finansowych – PKD 64.20.Z;
45. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – PKD 68.31.Z;
46. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek – PKD 77.11.Z;
47. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery – PKD 48.33.Z;
49. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z;
50. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10.Z;
51. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.1;
52. Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.6;
53. Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.7;
54. Działalność związana z organizacją targów, wystaw, kongresów – PKD 82.3;
55. Pozaszkolne formy edukacji – PKD 85.5;
56. Działalność wspomagająca edukację – PKD 85.6;
57. Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką – PKD 90.0;
58. Działalność bibliotek, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą – PKD 91.0.”

Otrzymuje nowe następujące brzmienie:
㤠6.
Przedmiot działalności Spółki
1. Przedmiotem działalności Spółki według PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest:
a) PKD 46.18.Z: Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,
b) PKD 46.19.Z: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
c) PKD 46.46.Z: Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych,
d) PKD 46.90.Z: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
e) PKD 58.29.Z: Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
f) PKD 64.20.Z: Działalność holdingów finansowych,
g) PKD 62.01.Z: Działalność związana z oprogramowaniem,
h) PKD 62.02.Z: Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
i) PKD 62.03.Z: Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
j) PKD 63.11.Z: Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
k) PKD 64.19.Z: Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
l) PKD 64.92.Z: Pozostałe formy udzielania kredytów,
m) PKD 64.99.Z: Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
n) PKD 66.19.Z: Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
o) PKD 70.10.Z: Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych,
p) PKD 70.22.Z: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
q) PKD 72.19.Z: Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
r) PKD 74.90.Z: Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
s) PKD 80.10.Z: Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa,
t) PKD 80.20.Z: Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa,
u) PKD 80.30.Z: Działalność detektywistyczna,
w) PKD 82.99.Z: Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.”

Dotychczasowe brzmienie § 8 ust. 2:
„2. Zmiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być dokonana na żądanie akcjonariusza przez Zarząd Spółki. Żądanie przedstawia się w formie pisemnej. Zgoda, co do zamiany powinna być udzielona w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty przedstawienia pisemnego żądania. Odmowa powinna zawierać obiektywnie uzasadnione powody. Akcje spółki mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.”
Nowe następujące brzmienie:
„2. Zmiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być dokonana na żądanie akcjonariusza przez Zarząd Spółki. Żądanie przedstawia się w formie pisemnej. Zgoda, co do zamiany powinna być udzielona w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty przedstawienia pisemnego żądania. Odmowa powinna zawierać obiektywnie uzasadnione powody.”

Dotychczasowe brzmienie § 12 ust. 4 pkt 12):
„12) rozpatrywanie lub podejmowanie uchwał w innych sprawach przewidzianych przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu oraz rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wnoszonych przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10 (dziesięć) procent kapitału zakładowego, Zarząd lub Radę Nadzorczą.”
Nowe następujące brzmienie:
„12) rozpatrywanie lub podejmowanie uchwał w innych sprawach przewidzianych przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu oraz rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wnoszonych przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5 (pięć) procent kapitału zakładowego, Zarząd lub Radę Nadzorczą.”

Dotychczasowe brzmienie § 13 ust. 2:
„2. Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.”
Nowe następujące brzmienie:
„2. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.”

Dotychczasowe brzmienie § 13 ust. 8:
„8. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że przepisy prawa przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał. Jeżeli głosowanie pozostaje nierozstrzygnięte decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”
Nowe następujące brzmienie:
„8. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że przepisy prawa przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

Dotychczasowe brzmienie § 14 ust. 10:
„10. Zarząd może udzielić prokury. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Prokura może być odwołana w każdym czasie przez pisemne oświadczenie skierowane do prokurenta i podpisane przez jednego członka Zarządu.”
Nowe następujące brzmienie:
„10. Zarząd może udzielić prokury. Ustanowienie prokury wymaga uchwały wszystkich członków Zarządu. Prokura może być odwołana w każdym czasie przez pisemne oświadczenie skierowane do prokurenta i podpisane przez jednego członka Zarządu.”

Dotychczasowe brzmienie § 7b oraz § 13 ust. 26:
a) skreślono § 7b,
b) skreślono § 13 ust. 26.

Treść tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniający powyższe zmiany załączono do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 2) oraz § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Załączniki
20210630_144021_0000134932_0000133050.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Program BIZNESTANK w aplikacji ORLEN VITAY – najlepszy dla firm! Zamień kartę plastikową na eKartę.

Program BIZNESTANK w aplikacji ORLEN VITAY – najlepszy dla firm! Zamień kartę plastikową na eKartę.

Wpisz kod z karty BIZNESTANK w appkę ORLEN VITAY i korzystaj z rabatów na paliwo już dziś!

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki