REKLAMA
AKADEMIA INWESTOWANIA

MBF GROUP S.A.: Zawarcie umów ramowych o współpracy i zachowania poufności w zakresie dostaw paliw płynnych

2022-07-29 13:31
publikacja
2022-07-29 13:31
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2022
Data sporządzenia: 2022-07-29
Skrócona nazwa emitenta
MBF GROUP S.A.
Temat
Zawarcie umów ramowych o współpracy i zachowania poufności w zakresie dostaw paliw płynnych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") w nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 14/2022 z dnia 18 lipca 2022 roku, zawiadamia, że w dniu 28 i 29 lipca 2022 r. Emitent otrzymał podpisane zwrotnie Umowy ramowe o współpracy i zachowania poufności ("Umowa", "Umowy") zawarte z podmiotami gospodarczymi działającymi na rynku obrotu paliw płynnych i mającymi siedziby w Polsce i na Słowacji. Łącznie zawarto 2 (dwie) Umowy, a ich przedmiotem jest uregulowanie wzajemnych praw i obowiązków Stron.

Emitent informuje, że każda ze wzmiankowanych Umów określa ramowe zasady funkcjonowania i współpracy między Stronami, gdzie wspólnym celem jest kontraktowanie, pośrednictwo, import, eksport oraz fizyczne dostawy do podmiotów zainteresowanych ich sprzedażą lub nabyciem (osób prawnych, podmiotów prywatnych i państwowych, fundacji i in.): paliw płynnych (w tym oleju napędowego EN590 i paliwa lotniczego JET A1) oraz produktów chemicznych, spożywczych, podwójnego przeznaczenia i in. (otwarty katalog).

Każda z Umów została zawarta na czas nieokreślony. Ponadto Strony ustaliły, że wynagrodzenie lub należna prowizja z tytułu realizacji wzmiankowanej Umowy i finalizacji poszczególnych transakcji oraz przedsięwzięć może być wypłacana na podstawie odrębnych ustaleń w drodze negocjacji. Każdej ze stron przysługuje prawo jej wypowiedzenia z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od stosowanych powszechnie standardów

W ocenie Zarządu Emitenta realizacja przedmiotowych Umów może przyczynić się do wygenerowania dodatkowych przychodów Spółki. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zawarł do dnia emisji niniejszego raportu łącznie 7 (siedem) Umów z kontrahentami, którzy będą działać na rzecz MBF Group SA. Emitent zdecydował o publikacji informacji o powyższych zdarzeniach z uwagi na ich istotność oraz fakt, że mogą mieć wpływ na przyszłą sytuację finansową, majątkową oraz gospodarczą Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-07-29 Janusz Czarnecki Prezes Zarządu Janusz Czarnecki
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wyprodukuj wodę pod własną marką

Wyprodukuj wodę pod własną marką

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki